Home > Internet > สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) คัดค้านการกระทำของกสทชประกาศเก็บค่าธรรมเนียมโทรคมเพิ่มอีก 2%

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) คัดค้านการกระทำของกสทชประกาศเก็บค่าธรรมเนียมโทรคมเพิ่มอีก 2%

(TISPA) คัดค้านการกระทำของกสทช. ที่น่าจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฏหมายและส่งผลกระทบต่อประชาชน

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) คัดค้านการกระทำของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่น่าจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฏหมายและส่งผลกระทบต่อประชาชน สืบเนื่องจากการที่ กสทช. ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) 3.75% ไปแล้ว และกำลังจะประกาศเก็บค่าธรรมเนียมโทรคมเพิ่มอีก 2% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ใช้บริการ หรือผู้บริโภคโดยทั่วไป และผู้ให้บริการในวงกว้าง

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย จึงจำเป็นต้องประกาศจุดยืนคัดค้านการกระทำของ กสทช. เนื่องจากมีความเห็นว่า เป็นการกระทำที่น่าจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฏหมายที่ต้องการให้ กสทช. เป็นหน่วยงานกำกับกิจการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ และส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม

อนึ่ง นอกจากเป้าหมายข้างต้นกฏหมายยังวางกรอบให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น ให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลของ กสทช. โดยหากจัดเก็บไม่พอเพียง สามารถขอการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐได้ สะท้อนว่า กฏหมายมีเจตนารมณ์ ให้ กสทช. จัดเก็บเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ด้วยวิธีการจัดเก็บแบบเดิม ในปี 2554 กสทช. มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายถึง ประมาณ 1,500 ล้านบาท และในปี 2555 จนถึงเดือนตุลาคม กสทช. มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ถึง 22,000 ล้านบาท หรือ หากนำเอารายได้ 2%ของบริการโทรศัพท์มือถือ 3G มาคิด ก็จะทำให้ กสทช. มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายอย่างมาก จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเพราะ จะส่งผลกระทบต่อประชาชน เนื่องจากการเก็บค่าธรรมเนียมมีลักษณะ คล้ายกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงนั้น กสทช. ได้จัดทำแผนลงทุน 5 ปี ประมาณ 20,000 ล้านบาท หรือลงทุนปีละ 4,000 ล้านบาท ซึ่งสูงพอๆ กับงบประมาณประจำปีของกระทรวงบางกระทรวง โดยอาศัยการประกาศใช้แผนลงทุนที่สูงมาก กสทช. จึงได้ทำการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม USO ใหม่ 3.75% เพื่อให้พอเพียงต่อตัวเลขที่ตั้งไว้ ซึ่งก็น่าจะขัดกับกรอบเจตนารมณ์ของกฏหมายที่กำหนดให้ กสทช. เป็นหน่วยงานกำกับไม่ใช่หน่วยงานลงทุนด้านโทรคมนาคมของประเทศ หรือหน่วยงานจัดหารายได้แก่รัฐ

สมาคมฯ มีความเห็นว่า การกระทำของ กสทช. น่าจะขัดกับกฏหมายและหลักธรรมาภิบาลในการกำกับและในการเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาเก็บจากรายได้ จะส่งผลเช่นเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ประชาชนผู้ใช้บริการ จะต้องรับภาระเพิ่ม สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องแสดงจุดยืน คัดค้านการกระทำดังกล่าว หาก กสทช. ยังคงเดินหน้าประกาศใช้กฏระเบียบในลักษณะเช่นนี้ต่อไป สมาคมฯ หรือ สมาชิกของสมาคมฯ อาจจำเป็นต้องใช้กระบวนการยุติธรรมในการ ต่อสู้เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่สังคม

แม้ว่า กสทช. จะมีกระบวนการดำเนินการผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นมาโดยตลอด แต่สมาชิกสมาคมฯ มีความเห็นตรงกันว่า ที่ผ่านมา กสทช. ไม่เคยนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเลย ดังจะเห็นได้จากการเกิดปัญหาการร้องเรียนจำนวนมากของการประมูลสามจี และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่สมาคมฯ จำเป็นต้องออกแถลงการณ์คัดค้าน เพื่อให้สังคมได้ทราบถึงความเห็นและจุดยืนของสมาคมฯ เพื่อให้สังคมเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาการกระทำของ กสทช. กันต่อไป

รายชื่อสมาชิกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย

1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียลอินเตอร์เน็ต จำกัด
3. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เน็ต จำกัด
4. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด
6. บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด
7. บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ จำกัด
8. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
9. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด
11. บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
12. บริษัท แพคเน็ท อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท มิลคอม ซิสเต็มซ์ จำกัด
14. บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จำกัด
15. บริษัท อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสโพรวายเดอร์ จำกัด
16. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18. บริษัท เอเน็ต จำกัด

View :1430

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.