Archive

Posts Tagged ‘ธุรกิจผ่าน SMS’

เวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ ๓ : “ธุรกิจผ่าน SMS…แค่ไหนที่ไม่เอาเปรียบ?”

March 16th, 2012 No comments

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจได้พัฒนาบริการต่างๆ โดยใช้ช่องทางผ่าน SMS ที่หลากหลายรูปแบบ โดยบางบริการก็เป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ เช่น บริการรับข่าวสารต่างๆ บริการแจ้ง SMS หากมีการเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การส่ง SMS ยังถูกใช้เป็นช่องทางทำการตลาดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เช่น การส่ง SMS โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการต่างๆ ทั้งๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้บริโภค เป็นต้น นอกจากนี้ บริการบางประเภทยังมีลักษณะที่น่าจะเป็นภัยต่อสังคม เช่น บริการ SMS ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการพนันหรือเสี่ยงโชค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือเยาวชน นอกจากนี้ รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ก็มีการใช้ SMS ในการสื่อสารและทำธุรกิจกับผู้ชมผู้ฟังอย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็น หรือตอบคำถามผ่านรายการ โดยมีการสุ่มให้ของรางวัลต่อผู้ที่ส่งข้อความเข้ามา หรือรายการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่ให้ผู้บริโภคร่วมโหวตผู้เข้าแข่งขันที่ตนเองชื่นชอบ โดยการส่งข้อความเข้าไปเพื่อเล่นเกมหรือร่วมสนุก ซึ่งบริการเหล่านี้ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าบริการส่ง SMS ในอัตราที่สูงกว่าปกตินอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจบางรายยังพ่วงบริการดาวน์โหลดเนื้อหาบันเทิงต่างๆ รวมเข้าไปด้วย เช่น เพลง หรือคลิป ทำให้ยิ่งมีค่าบริการที่สูงขึ้นไปอีก โดยไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขการคิดค่าบริการให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจน
โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๑ วรรคสอง ได้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกิจการกิจการกระเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในการที่จะต้องควบคุมดูแลในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ดำเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด

ดังนั้น เพื่อระดมปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาไปสู่การจัดทำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่มีความครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ เป็นธรรมกับทั้งผู้บริโภคและผู้ให้บริการ สมดังภารกิจของ กสทช. ที่จะต้องกำกับดูแลบริการโทรคมนาคมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ สำนักงาน กสทช.จึงจะจัดให้มี ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “…แค่ไหนที่ไม่เอาเปรียบ?” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.
ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมเวทีเสวนาฯ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงติดต่อขอรับรหัสเข้าร่วมงานได้ที่ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. เดิม) สำนักงาน กสทช. ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๓๔๖๑๒๒ (ในวันและเวลาราชการ) และทางอีเมล tci.tcimedia@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เท่านั้น

(ร่าง) กำหนดการ
เวที NBTC Public Forum : “ธุรกิจผ่าน SMS แค่ไหนที่ไม่เอาเปรียบ?”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐-๑๓.๔๐ น. กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ
โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
๑๓.๔๐-๑๕.๔๐ น. การอภิปรายเรื่อง “ธุรกิจผ่าน SMS แค่ไหนที่ไม่เอาเปรียบ?”
โดย ๑. ตัวแทนบริษัท GMM แกรมมี่ ผู้จัดการประกวด The Star*
๒. ตัวแทนผู้จัดการประกวด ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย*
๓. ตัวแทนรายการเรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์*
๔. ตัวแทนจาก mobilelife*
๕. ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
๖. คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการ โครงการศึกษาและเฝ้า
ระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Mediamonitor) และเครือข่าย
ครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
๗. คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้ก่อตั้ง Blognone
๘. ตัวแทนนักกฎหมาย*

ผู้ดำเนินรายการ คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา

๑๕.๔๐-๑๖.๒๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วม
๑๖.๒๐-๑๖.๓๐ น. กล่าวปิดและกล่าวขอบคุณ
โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

(อาหารว่างเสริฟในที่ประชุม)
หมายเหตุ: * วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อ

View :1219