Archive

Posts Tagged ‘ศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT’

ก.ไอซีที เปิดศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT

December 30th, 2010 No comments

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนิน “โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT ” ว่า เพื่อเป็นการสนองตอบต่อแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย และเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตลอดจนประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ กระทรวงฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ e-Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน ICT ( Course Ware ) รวมทั้งมีการรวบรวมหลักสูตรด้าน ICT ของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียด้าน ICT ต่างๆ มาจัดเก็บไว้ภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้ระบบศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้วยตนเองในการพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน ICT

“โครงการ พัฒนาศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ฯ นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรด้าน ICT ให้ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้าน ICT รวมทั้งเพื่อลดช่องว่างการศึกษาด้าน ICT (Digital Divide) โดยใช้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน ICT ได้ด้วยตนเองในรูปแบบ e-Learning ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมได้

โดยกระทรวงฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ด้วยเว็บท่าจำนวน 1 ระบบ คือ www.ictlearning.org เพื่อให้บริการประชาชนสำหรับการเรียนออนไลน์ตามอัธยาศัย โดยมีระบบจัดการเรียนรู้ Learning Management System: LMS สำหรับการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจำนวน 1 ระบบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งจัดทำระบบสร้างสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ระบบ พร้อมกันนี้ยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน ICT (Course Ware) สำหรับการเรียนในลักษณะ e-Learning อีกจำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรขั้นต้น 3 หลักสูตร และหลักสูตรขั้นสูง 2 หลักสูตร จัดทำสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT จำนวนไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง” นางจีราวรรณ กล่าว

กระทรวงฯ มุ่งหวังว่าศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ฯ นี้ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT แก่ ประชาชนตามอัธยาศัยตลอดชีวิต รวมถึงสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จะช่วยส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้สามารถเกิด การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้าน ICT อันจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

View :931