Archive

Posts Tagged ‘สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ’

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ร่วมมือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ เสริมศักยภาพการแจ้งเตือนภัย

January 21st, 2011 No comments

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ ความร่วมมือทางวิชาการและการบริหารข้อมูลทรัพยากรน้ำ ” ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมี นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนาม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ แผนที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และส่วนที่ได้พัฒนาต่อเนื่อง สำหรับการเตือนภัยและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนและร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับประยุกต์ใช้ในการ ป้องกัน รวมถึงแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ของโลกอันอาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการจัดทำระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด และระดับชุมชนในส่วนของการแจ้งและเตือนภัย ตลอดจนเพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรและระบบการแจ้งเตือนภัยให้สามารถดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

View :870