Archive

Posts Tagged ‘e-Government Portal’

ก.ไอซีที หนุนหน่วยงานภาครัฐใช้ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

January 13th, 2011 No comments

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ( )” ว่า กระทรวงฯ ได้จัดงานสัมมนาฯ ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ( ) ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐสำหรับประชาชนที่สามารถค้นหาบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามของการรับบริการภาครัฐต่างๆ ตลอดเพื่อรับฟังความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ( ) อย่างแพร่หลายมากขึ้น

“การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นความพยายามที่จะให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้บริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government แล้ว ยังเป็นการเปิดตัวเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือ e-Government Portal ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐสำหรับประชาชนที่สามารถค้นหาบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว และยังเป็นการสร้างเครือข่ายจากตัวหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โดยจะมีการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามของการรับบริการภาครัฐต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการผลักดันการใช้งานระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น” นายธานีรัตน์ กล่าว

นอกจากนั้น กระทรวงฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ หรือ GIN (Government Information Network) โดยเชื่อมต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1004 หน่วยงาน ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2554 นี้ และจะขยายโครงข่ายไปยังระดับอำเภอและตำบลต่อไป นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันไปแล้วเป็นจำนวน 24 หน่วยงาน โดยกระทรวงฯ ได้เปิดใช้ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อเป็นระบบกลางในการเชื่อมโยงกับระบบบริการ e-Services ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีความปลอดภัย มั่นคง เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

View :794

ก.ไอซีที พัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ e-Government Portal

January 13th, 2011 No comments

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิด งานสัมมนา “ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” ณ ห้องเมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ( ) ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐสำหรับประชาชน ที่สามารถค้นหาบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายจากผู้แทนหน่วยงานภารัฐต่างๆ ที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามของการรับบริการภาครัฐ ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ( ) อย่างแพร่หลายมากขึ้น

View :1008

ก.ไอซีที พร้อมเผยแพร่ระบบ e-Government Portal เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ e-Services

December 30th, 2010 No comments

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำ “ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ( ) ” ว่า รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) มาใช้ในภาครัฐ ( e-Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการพัฒนาโดยนำ ICT มา ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย โปร่งใส และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศ รวมทั้งการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ขณะเดียวกันก็ให้สามารถนำ ICT มาใช้เพื่อการปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้ได้ตามเป้าประสงค์ คือ การบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

“กระทรวงไอซีที ได้กำหนดแผนทิศทาง หรือ Roadmap ในการพัฒนาระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือ e-Services แบบ ก้าวกระโดดในระยะเวลา 5 ปีระหว่าง พ.ศ.2552 – 2557 และแผนดำเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้สามารถบรรลุการพัฒนาไปสู่ online information & interactive transaction โดยสมบูรณ์ ซึ่งในปี 2553 ได้กำหนดเป้าหมายให้เป็น c-Government หรือ Connected Government ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการ e-Services

ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้มีการพัฒนาโครงการ Common Platform และระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือ e-Government Portal เพื่อเป็นโครงสร้างกลาง หรือ Government Gateway มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อรองรับการให้และรับบริการแบบ จุดเดียว หรือ One Stop Service ผ่านระบบ Single Window Entry ด้วย Single Sign On โดยในปี 2553 กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ e-Government Portal เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานในระบบ e-Service เกิดความสะดวก รวดเร็ว มั่นใจได้ในด้านความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้น” นางจีราวรรณ กล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบ e-Government Portal ที่ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพใหม่แก่หน่วยงานภาครัฐ ให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น กระทรวงฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาเรื่อง “ ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ( e-Government Portal)” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ระบบ e-Government Portal ซึ่ง เป็นศูนย์รวมบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐสำหรับประชาชนที่สามารถค้นหาบริ การได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามของการรับบริการภาครัฐต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์การผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบ e-Government Portal ต่อไป

สำหรับการสัมมนาที่จัดขึ้นนี้จะมีการเผยแพร่ความรู้ในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวทางการดำเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government Roadmap ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ สื่อสังคมออนไลน์ ( Facebook) กับหน่วยงานภาครัฐ และการเสวนาเรื่อง “e-Service Best Practices” เป็น ต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงรูปแบบการบริการ รวมถึงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบเว็บไซต์ กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ( e-Government Portal)

View :989