Archive

Posts Tagged ‘e-Women’

ก.ไอซีที จับมือ ITU และ UNESCAP จัดประชุมเพื่อพัฒนาด้าน ICT และโทรคมนาคมในภูมิภาค

May 16th, 2012 No comments


นายวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม Asia – Pacific Regional Development Forum ว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ) ได้จัดการประชุม Asia – Pacific Regional Development Forum ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

“การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ผู้นำจากภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการ ในการนำเสนอข้อมูลและร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้าน ICT และโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยจะเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรคมนาคมและ ICT ซึ่ง ITU ได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมไว้ว่า “ICTs for Sustainable and Inclusive Development” หรือ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม” นายวรพัฒน์ กล่าว

สำหรับรายละเอียดของการประชุมฯ นั้น จะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อย่อย คือ 1. การปกครองที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล (Transparent and Effective Governance in the Digital Age) เน้นประเด็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของบรอดแบนด์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ รวมถึงการมีกรอบนโยบายด้านบรอดแบนด์ที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงนโยบายสำคัญๆ ที่จะเอื้อให้เกิดการสร้างโอกาสในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม / ICT รวมทั้งการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

2. สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Safer and Greener Digital Society) จะมุ่งเน้นบทบาทและประโยชน์ของ ICT ในบริบทต่างๆ อาทิ การพัฒนาไปสู่เป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ (World Summit on the Information Society: WSIS) ประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการรับมือ การใช้งาน ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3. การลดช่องว่าง/ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง ICT โดยใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ – นวัตกรรม (Bridging Digital Divide through Innovative and Creative Digital Economy) การประชุมในช่วงนี้จะเน้นย้ำถึงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่สร้างโอกาสในการพัฒนา การสร้างงาน และการขยายตลาดโลกสำหรับเทคโนโลยีและบริการ ตลอดจนลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในสภาพการณ์ดังกล่าว ซึ่งผู้กำหนดนโยบายควรจะมีเป้าหมายในการให้บริการอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

และ 4. การก้าวไปสู่สังคมที่ชาญฉลาด (Moving towards Smart Society) การประชุมช่วงนี้จะมุ่งเน้นการอภิปรายในเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบาย และกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสังคมที่ชาญฉลาด หรือ “Smart Society” โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น Intelligence transportation, Smart Grid, Intelligent Car, Intelligent Home and Workplace เป็นต้น

นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันโทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลกซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี โดยหัวข้อหลักของการจัดงานวันโทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลก ประจำปี ค.ศ. 2012 นี้ คือ “Women and Girls in ICT” ซึ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็นผู้แทน นายกรัฐมนตรี นำเสนอถ้อยแถลงในพิธีเฉลิมฉลองดังกล่าว พร้อมกันนี้ กระทรวงฯ ยังมีกิจกรรมคู่ขนานด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงผลงานของกระทรวงฯ และหน่วยงานด้าน ICT และโทรคมนาคมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ “” อีกด้วย

View :968

ก.ไอซีที หนุนโครงการ e–Shop บูรณาการร่วมโครงการ e-Women

January 25th, 2012 No comments

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้จัดทำโครงการ e-Shop หรือ ร้านค้าชุมชนออนไลน์ ขึ้น และบูรณาการร่วมกับโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างครบวงจร โครงการ e-Shop นี้ จะเป็นการตั้งร้านค้าสาธิตขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนได้เห็นและใช้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตาม ซึ่งจะเน้นการทำงานจริงขายจริง โดยจัดทำขึ้นเป็น 3 รูปแบบ คือ www.ThaitelecentreCharms.com , www.thaitelecentreShop.com และwww.thaitelecentreMall.com

ThaitelecentreCharms เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 800 แห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ThaitelecentreCharms นี้จะยึดหลัก การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship/ Social Entreprise) โดยมุ่งหวังให้ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีช่องทางการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สืบทอดมาจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นออกสู่ตลาดสากล รวมทั้งตลาดระดับบน (High-End Market) ด้วยการจัดทำร้านค้าสาธิตออนไลน์ของชุมชน (Demonstration Community e-Shop) ที่มีชุมชนเข้าร่วมบริหารจัดการ และเป็นหุ้นส่วนสำคัญ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จากชุมชนสู่ชุมชนด้วยกัน อีกทั้งเป็นการประกาศอัตลักษณ์ ศักดิ์ศรีของชุมชนออกสู่สังคมใหญ่หรือสาธารณชน และสังคมโลกด้วย ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้คนในชุมชน โดยไม่มีการผูกขาดทางการค้าแต่อย่างใด

สำหรับนโยบายของ ThaitelecentreCharms ก็คือ การขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เน้นความซื่อสัตย์ และส่งสินค้าแน่นอน โดยทางร้านจะให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยมไปยังตลาดต่างประเทศ (Premium Market) เป็นหลัก ส่วนสินค้าที่จำหน่ายจะแบ่งออกเป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ อาหารแปรรูป เครื่องประดับ ของที่ระลึก และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าทางร้านจะแจ้งหมายเลขการส่งสินค้าให้กับผู้สั่งซื้อทุกครั้ง เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบสถานะการขนส่งกับเว็บไซต์ไปรษณีย์หลังจากการจัดส่งของ ซึ่งหมายเลขการส่งของนี้สามารถตรวจสอบได้หลังจากที่ส่งของแล้วประมาณ 24 ชม. หรืออาจจะเร็วกว่านั้น

ส่วนร้านค้าชุมชนออนไลน์อีก 2 รูปแบบนั้น จะมุ่งเน้นการจำหน่ายสู่ตลาดภายในประเทศเป็นหลัก โดย thaitelecentreMall.com จะเน้นการจำหน่ายสินค้าชุมชนออกสู่ตลาด (Open Market) ขณะที่ thaitelecentreShop จะเป็นการจำหน่ายสินค้าที่คัดสรรแล้ว (Developed Market) ซึ่งสินค้าที่จำหน่ายผ่าน thaitelecentreMall จะแบ่งออกเป็น 6 หมวดสินค้า คือ อาหาร อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ส่วน thaitelecentreShop จะจำหน่ายสินค้าประเภทงานฝีมือและหัตถกรรมชุมชน สินค้าด้านการเกษตร งาน ICT หรือเทคโนโลยี งานบริการต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

View :1082