Archive

Posts Tagged ‘Government Cloud Service’

การประปาส่วนภูมิภาคนำซอฟต์แวร์ “โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ” ขึ้นระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ

August 11th, 2012 No comments


ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เปิดเผยว่า ทางสรอ.ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ หรือ กปภ.โดยจะนำซอฟต์แวร์ “” ของ กปภ. มาไว้ในระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ ซึ่งสรอ.ได้เปิดใช้บริการจริงมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทั่วไปสามารถมาใช้บริการผ่านโปรแกรมแบบเว็บเบส ด้วยการนำโปรแกรมนี้ ซึ่งจะทำให้กปภ.ลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของการให้บริการลง และสามารถเปิดให้ผู้ใช้น้ำดาวน์โหลดได้ทันทีที่การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จแล้วโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำสำหรับประชาชนครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่องของ กปภ.ที่จะใช้คลาวด์ภาครัฐของสรอ. หลังจากนั้นจะมีการประเมินผล และนำไปสู่การนำแอพพลิเคชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการน้ำมาอยู่บนระบบคลาวด์ต่อไป รวมถึงสรอ.จะเข้าไปพิจารณาร่วมกับกปภ.ในการนำบริการต่างๆ ที่สรอ.มี เช่น
ระบบ Mail go Thai ระบบ GIN และอื่นๆ มาให้บริการต่อไปอีกด้วย

“การนำโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำมาไว้บนคลาวด์ของสรอ. จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำในระยะยาว เพราะจะทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเช็คยอดการใช้น้ำแบบทันที หรือ real time และสามารถใช้บริการต่างๆ ของกปภ.ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสรอ.จะทำให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่นว่า ระบบคลาวด์ของสรอ.มีทั้งความเร็ว และความปลอดภัย” ดร.ศักดิ์กล่าว

นอกจากการนำแอพพลิเคชันทางด้านโทรศัพท์มือถือมาอยู่ในระบบคลาวด์ของสรอ.แล้ว ทาง กปภ.จะเข้ามาใช้บริการข้อมูลบัตรประชชาชน หรือตัวเลข 13 หลักของกรมการปกครอง ซึ่งปัจจุบันอยู่บนระบบคลาวด์ของสรอ.อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้ข้อมูลการใช้น้ำและอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของผู้ใช้ได้โดยตรง และสามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ ทำให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้ข้อมูลอย่างมากตามมา

View :838

รมว.ไอซีที เปิดนโยบาย Government Cloud Service

January 5th, 2012 No comments

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวในการแถลงข่าวเปิดโครงการนำร่องบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ () ว่า กระทรวงไอซีที มียุทธศาสตร์หลักที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา หรือ Smart Thailand ซึ่งหมายถึง สังคมที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด โดยการมี Smart Network ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไปสู่พื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล รวมทั้งมี Smart Government ที่ช่วยลดการลงทุนภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และมี Smart Business ซึ่งเป็นการกำหนดนโยบาย มาตรการเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนำ ICT มาใช้ในการทำธุรกิจ

โดยการดำเนินการด้าน Smart Government นั้น รัฐบาลมีแนวทางในการพัฒนา e-Services เพื่อให้บริการกับประชาชน แต่กลไกในการพัฒนายังมีข้อจำกัดหลายเรื่อง เช่น ระยะเวลาในการจัดซื้อ – จัดจ้างที่ยังไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน รวมถึงประเด็นการลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนเพื่อช่วยให้ภาครัฐเกิดความคุ้มทุนในด้านงบประมาณมากขึ้น ดังนั้น หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จึงได้มีการนำระบบ Cloud มาพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน เช่น ไต้หวัน เวียดนาม อินเดีย ได้มีการศึกษาและเริ่มลงทุนในระบบ Cloud Computing แล้ว ขณะเดียวกันประเทศชั้นนำของโลกอย่างสหรัฐอเมริกานั้นได้ดำเนินโครงการ Federal Government Cloud มาตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งคาดว่าสามารถประหยัดงบประมาณด้านไอทีของภาครัฐไปกว่า 25%

“ส่วนประเทศไทย กระทรวงไอซีที ได้มีการวางแนวทางการผลักดันและเป้าหมายในเรื่อง Smart Cloud เอาไว้ โดยมอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. จัดทำระบบนำร่องขึ้นอย่างเร่งด่วน และทำการทดสอบระบบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนำร่องจำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำระบบ Cloud มาใช้ในการให้บริการจริงแก่ประชาชน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะได้รับการจัดสรรเครื่องแม่ข่ายที่อยู่บนระบบ Cloud ของ สรอ. ไปใช้ในการทดสอบเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ซึ่งการผลักดัน Government Cloud Service ในครั้งนี้ จะส่งผลดีกับการบริการของภาครัฐแก่ประชาชนชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นอย่างมาก โดยในระยะสั้นการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของภาครัฐจะดีขึ้น และสามารถประหยัดงบประมาณทางด้านการลงทุนระบบได้อย่างน้อย 30% ตามตัวเลขที่ได้มีการประเมินในระดับโลกมาแล้ว ซึ่งผลของการดำเนินโครงการนำร่องนี้จะนำไปสู่การให้บริการคลาวด์ภาครัฐ อย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงเดือนเมษายน 2555

ด้านภาพรวมในระยะยาวการบริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของภาครัฐทั้งหมดจะขยายใหญ่ขึ้นโดยกระจายผ่าน สรอ. ซึ่งจะเข้ามาบริหารจัดการผ่าน Data Center ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยมีเครือข่าย GIN คอยให้การสนับสนุน ซึ่งจะทำให้หน่วยงานภาครัฐจำนวนมากสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงกรม กองต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ สามารถทำงานผ่านระบบโมบายได้อย่างง่ายดาย มีความสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องของข้อมูล จนกลายเป็น Smart Network ในที่สุด” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์กล่าว

View :1397