Archive

Posts Tagged ‘(NECTEC-ACE 2011’

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี (NECTEC-ACE 2011) ภายใตัหัวข้อ IT in Thailand: NECTEC “25 Years and Beyond”

September 9th, 2011 No comments

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ๒๕ ปี ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จึงได้จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี ) ภายใตัหัวข้อ IT in Thailand: NECTEC “25 Years and Beyond” ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ได้รับทราบความก้าวหน้าจากการเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาค รัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วประเทศ จะได้แลกเปลี่ยนความ เห็นและประสบการณ์กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ

ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการ การบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ การจัดประชุมวิขาการที่น่าสนใจอีกหลายหัวข้อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ประกาศความพร้อมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อต่อยอดสู่อนาคต ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี หรือ NECTEC-ACE 2011 ภายใต้หัวข้อ IT in Thailand: NECTEC “25 Years and Beyond” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

จุดเด่นของงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยของเนคเทคที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจำนวนมาก อาทิ Smart Health, Smart Farm, Digitize Thailand, และ Smart Service ตลอดจนการประชุมวิขาการ การสัมมนา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ อาทิ อนาคตของอินเทอร์เน็ตและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน (Internet of the Things: The Future of Internet) เป็นต้น

“ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนของประเทศและสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาว สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

โดยในปี ๒๕๕๔ นี้เป็นปีที่เนคเทคก่อตั้งมาครบ ๒๕ ปีแล้ว เนคเทคจึงได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการงานได้มีโอกาสรับทราบความก้าวหน้าจากการเสนอผลงานการวิจัย พัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัย และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักวิจัย ที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเนคเทคได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี มาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสนี้ด้วย.” ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าว

สำหรับกิจกรรมสัมมนาและการบรรยาย มีหัวข้อที่น่าสนใจอาทิ รูปแบบใหม่ในการปฏิวัติการบริการสาธารณสุขของประเทศไทย และตัวอย่างความสำเร็จของ e-Health ที่ส่งตรงถึงผู้บริโภค, การปรับตัวของประเทศเกษตรกรรมในยุคของเศรษฐกิจฐานบริการด้วย Service Research Innovation, และการจัดการพลังงานด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติในการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลและการดำรงรักษาเอกลักษณ์ไทยในศตวรรษที่ ๒๑ และงานเสวนาต่างๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โครงการไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานการวิจัยพัฒนาทั้งด้านนโยบาย เทคโนโลยี และการต่อยอดงานบริการเชิงธุรกิจของเนคเทค ตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแสดงผลงานของหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย

“นอกเหนือจากหัวข้องานประชุมวิชาการที่เข้มข้นและนิทรรศการที่แสดงถึงเส้นทางการวิจัยและพัฒนาของเนคเทคที่มีมาตลอดระยะเวลา ๒๕ แล้ว ไฮไลน์สำคัญงานก็ยังมีการเปิดตัว NECTEC Mobile Application จำนวน ๓๐ผลงาน ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้ของนักวิจัยเนคเทคมาพัฒนาเป็น Application เพื่อให้สังคมไทยนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ” ดร.กว้าน สีตะธนี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าว

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nectec.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ NECTEC Call Center โทร. ๐๒-๕๒๔๙๒๐๐

View :1587
Categories: Seminar Tags: