Archive

Posts Tagged ‘Samart Innovation Awards’

สวทช. จับมือ สามารถ ร่วมเฟ้นหานักคิดหัวกะทิ สู่ ”เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

March 5th, 2012 No comments

“ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ” ภายใต้ “สวทช.” และ โครงการ โดย “” ร่วมกันเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจให้แก่นักพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ด้วยการจัดโครงการ“เถ้าแก่น้อย” Idea to Market เฟ้นหาผลงานเด่นจากนักคิดระดับหัวกะทิของไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยพร้อมจะผลักดันให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า “สวทช. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นกลไกหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมไทย เราจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีขึ้น เพราะเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และพร้อมขยายผลโดยนำผลงานออกสู่ตลาดสากล”

สวทช.และกลุ่มบริษัทสามารถ เป็นพันธมิตรกันมายาวนาน โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ได้ร่วมมือและให้การสนับสนุนการประกวด Samart Innovation Awards ตั้งแต่ปีแรกของการประกวด มาในปีนี้ เราได้ยกระดับความร่วมมือกันในการส่งเสริมให้ผลงานด้านเทคโนโลยีชั้นเลิศเหล่านั้น ได้ก้าวสู่เชิงพาณิชย์หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneur) อย่างจริงจัง ภายใต้โครงการ “เถ้าแก่น้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เถ้าแก่น้อย” โดยมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้สวทช. ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้ความรู้เรื่องของธุรกิจเทคโนโลยี มากว่า 10 ปี เป็นผู้ดำเนินการ

มีความโดดเด่นและแตกต่างจากโครงการอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นโครงการแรกในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่มีการผลักดันผลงานที่มีแนวคิดและความพร้อม มีความเป็นไปได้ทางการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่จับต้องได้แล้วนั้น ยังเป็นโครงการที่เน้นการสร้างคนคุณภาพ ที่มีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างเข้มข้นคือ 1. มีการคัดเลือกแนวคิดที่มีความเป็นไปได้สูงจากผลงานของนักพัฒนาหัวกะทิ 2. เติมเต็มความรู้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องเทคโนโลยี การตลาด การขายให้เกิดความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ 3. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานต้นแบบ จากกลุ่มบริษัทสามารถ เพื่อต้องการให้เห็นผลงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น 4. การได้พบปะและนำเสนอผลงานโดยตรงกับองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นทั้งเจ้าของธุรกิจ หรือแหล่งเงินทุน เพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ ที่สำคัญยังรองรับการทำธุรกิจต่อเนื่องผ่านศูนย์บ่มเพาะ ของสวทช. ที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่ใช่แค่การประกวดธรรมดา แต่จะเป็นโครงการที่ส่งเสริมการสร้างเถ้าแก่น้อยอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่กลุ่มบริษัทสามารถได้จัดโครงการ Samart Innovation Awards เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทย โดยนอกเหนือจากการประกวดแล้ว เรายังมุ่งเน้นในการเพิ่มเติมความรู้และทักษะทางการตลาด อาทิ การจัดอบรมพิเศษต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกธุรกิจให้แก่นักพัฒนารุ่นใหม่อีกด้วย โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้มีการกำหนดโจทย์ในการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมโรงแรมไทย ในการถ่ายทอดความต้องการของตลาดและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนและคุณภาพของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดแล้ว ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยมีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 150 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล 13 ผลงาน ซึ่งในจำนวนนั้น มีผลงานที่ได้รับรางวัล Gold awards ถึง 4 รางวัล แสดงให้เห็นถึงการตอบรับและความตื่นตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่พร้อมจะเปิดรับโอกาสในการก้าวสู่โลกของมืออาชีพอย่างแท้จริง

มาในปีนี้ ซึ่งเป็นการเข้าสู่ปีที่ 10 ของโครงการ Samart Innovation Awards บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ยิ่งขึ้นสำหรับผลงานที่มีความพร้อม ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวก็สอดคล้องกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่มุ่งผลักดันให้เกิด “คนคุณภาพ” ในโลกของเทคโนโลยี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการจัดโครงการ “เถ้าแก่น้อย” โดยกลุ่มสามารถ พร้อมให้การสนับสนุน ด้วยการเติมเต็มความรู้ธุรกิจและเทคโนโลยีที่เรามีประสบการณ์ สนับสนุนทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และพร้อมมอบเงินรางวัล มูลค่า 2 แสนบาท สำหรับสุดยอดเถ้าแก่น้อยจากการประกวดในปี 2555 นี้

นายเจริญรัฐฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ต่อกิจกรรมทางธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผมหวังว่าการผสานความร่วมมือกันในครั้งนี้จะสร้างโอกาสระยะยาวให้กับคนรุ่นใหม่ ตอกย้ำนโยบายด้าน CSR ของกลุ่มสามารถในปี 2012 ที่ยังคงต้องการเสริมความสามารถ และสร้างคนคุณภาพ โดยจัดโครงการ Samart Innovation Awards อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.รูปแบบของการเสริมทักษะความรู้ หรือเข้าอบรมให้ความรู้แก่องค์กรต่างๆ ตามความถนัด 2.การให้ทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยด้านเทคโนโลยี และ3.ส่งเสริมการประกวดความคิดสร้างสรรค์โดยผสานความร่วมมือเข้าร่วมกับองค์กรใดๆที่มีแนวคิดร่วมกันเป็นสำคัญ”

View :804

สามารถ อินโนเวชั่น อวอร์ด ดันนักพัฒนาซอฟต์แวร์ “ หนุนการท่องเที่ยว ”

December 22nd, 2010 No comments

3 หนุ่ม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คว้าถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ และรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการ ครั้งที่ 8 ด้าน “ สามารถ ” พร้อมผลักดันนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จับมือ สวทช.และ ททท.เปิดตัวโครงการประกวดในปีที่ 9 เน้นแอพพลิเคชั่น Travel & Leisure เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง โครงการแข่งขันประกวดออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ SAMART Innovation Awards ปี 2010 ว่า “ จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่โครงการฯ ได้สร้างความภาคภูมิใจ และความคึกคักให้กับการประกวดมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 200 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้นถึง 3 รอบ ท้ายสุดมี 15 ผลงานที่ได้รับรางวัล โดยรางวัลสูงสุด Gold Award 1 รางวัล ได้แก่ทีม iSightAd จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามารถคว้าถ้วยพระราชทานและรางวัลชนะเลิศประเภท Mobile Application ไปครอง โดยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการนำโปรแกรม QR Code มาใช้เป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนไหว (VDO ) ที่สามารถวัดจำนวนผู้ชมสื่อโฆษณาในแต่ละที่ได้ นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่จะสามารถผลักดันให้เข้าสู่ตลาดได้

ส่วน Silver Award มี 4 รางวัล ได้แก่ 1. ผลงานการประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือแอนดรอยในระบบโลจิสติกส์ (Apply android phone in logistics) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. สารานุกรมเคลื่อนที่แบบเติมความเป็นจริง ( Mobile Augmented Reality Encyclopedia) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3. ระบบเลือกแว่นและบริหารจัดการร้านขายแว่นตาแนวใหม่ Emergency Mobile Service และ 4. ระบบแจ้งเหตุที่ลดอันตรายและการสูญเสีย สำหรับรางวัลอื่นๆ Bronze Award มี 6 รางวัล และชมเชย มี 4 รางวัล ”

โครงการ SIA 2011 (ครั้งที่ 9) ยังคงความเข้มข้นและท้าทายสำหรับผู้ที่มีฝีมือด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย หัวข้อในการประกวด คือ TRAVEL & LEISURE เพื่อเฟ้นหาซอฟต์แวร์แอพริเคชั่นเด็ดๆ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท และปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมนี้ ก็คือ การนำเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์มาใช้ในการยกระดับคุณภาพบริการ เพิ่มความรวดเร็ว สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารให้แก่นักท่องเที่ยว

“ แม้จะมีซอฟต์แวร์ที่ดีเพียงใดแต่ถ้าไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่มีดีมานด์ในตลาด การพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นๆ ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จ ดังนั้น จากนี้ไป การประกวด Samart Innovation ในแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อการประกวด เพื่อสรรหาซอฟต์แวร์แอพลิเคชั่นที่เหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนข้อมูลความต้องการในการใช้ซอฟต์แวร์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผลงานอีกด้วย
นายชัยสงค์ ชูฤทธิ์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ ททท. พร้อมให้การสนับสนุนโครงการ Samart Innovation Awards อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น นักท่องเที่ยว จากทั่วโลก และยังสามารถต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ ผู้ประกอบการ ซึ่งในท้ายที่สุด ก็จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตทั้งด้านจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวม ”
นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวว่า “ ปัจจุบันความต้องการในตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมีมาก แต่จำนวนนักพัฒนายังมีน้อย การเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แสดงฝีมือ จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการส่งเสริมด้านการพัฒนาคน ซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่เห็นเยาวชนไทยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยม ผ่านเวทีประกวด Samart Innovation Awards นี้ ซึ่งภาครัฐเองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเต็มที่และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในส่วนของการเสริมความรู้ผ่านโครงการต่างๆ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ของ สวทช . เอง หรือการสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ด้านข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ ที่เรียกว่า Traffy API ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ NECTEC รวมถึงแผนสนับสนุนของทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ที่กำลังจะจัดตั้ง Mobile Testing Center เพื่อเป็น Lab Test อุปกรณ์หรือเครื่องโทรศัพท์ ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ทดสอบผลงานของตน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องทดสอบ รวมถึงระบบปฏิบัติการที่ไม่สามารถลงทุนจัดซื้อได้เอง ซึ่งเมื่อศูนย์นี้เสร็จแล้วก็จะทำให้การสร้างผลงานของผู้เข้าประกวดทำได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ”

นายเจริญรัฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กลับคืนมาสู่ประเทศก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรามุ่งเน้นในปี 2011 นี้ เราไม่ได้จัดประกวด Samart Innovation Awards เพียงเพราะต้องการทำตามกระแสของ CSR ที่ใครๆ ก็พูดถึงอยู่ในปัจจุบัน แต่เรามีความเชื่อว่าโครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส สร้างความรู้ และความเชื่อมั่นให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนไทยที่มีฝีมือต่อไป ผู้สนใจโครงการฯ สอบถามหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้ที่ www.samartsia.com และ www.facebook.com/Samart-Innovation”

View :844