Archive

Posts Tagged ‘i-CREATe 2011’

i-CREATe 2011

July 20th, 2011 No comments

งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๕ ()
ณ โรงแรมสวิส โอเต็ล นายเลิศปาร์ค ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

http://dl.dropbox.com/u/13199632/iCREATe%202011%20Conference%20Guide%20Book.pdf

View :1287