Archive

Archive for the ‘Seminar’ Category

สวทช. กระทรวงวิทย์ฯจัดทัพเทคโนโลยีพร้อมรับมือพิบัติภัยในงาน NAC 2012 “รู้ สู้ พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

March 18th, 2012 No comments


สวทช.กระทรวงวิทย์ฯ โชว์นวัตกรรมและผลงานช่วยรับมือพิบัติภัย ในงานประชุมประจำปี สวทช.หรือ ดร.ปลอดประสพมั่นใจจะเป็นเวทีรวมองค์ความรู้การรับมือพิบัติภัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด พร้อมย้ำให้ภาคธุรกิจพลิกกลยุทธ์แปลงวิกฤติเป็นโอกาสขยายผลงานวิจัยไปสู่การผลิตอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในวงกว้าง

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า “สวทช.ได้มีการจัดงานประชุมประจำปีขึ้นทุกปี โดยเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีที่เกิดจากองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาของ สวทช.และเครือข่ายเพื่อช่วยผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และความมั่นคงประเทศ ด้วยการเน้นบูรณาการระหว่างกัน ซึ่งหมายถึงการนำเทคโนโลยีจากหลายๆ แห่งมารวมเข้าไว้ด้วยกัน และนำเสนอการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับหัวข้อการจัดงาน “รู้สู้ ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”ในปีนี้ นับว่าเหมาะและเข้ากับสถานการณ์ในการที่จะมาช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านจัดการภัยพิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ เนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในปีที่ผ่านมาที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทั้งในแง่เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน “

“กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เสนอแนะนโยบายระยะยาวเพื่อใช้ในด้านการวางแผนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำในหลายๆด้าน โดยผมได้รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ( กบอ.) กำหนดวิธีการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมการป้องกันและแก้ไข ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลายๆ หน่วยงาน ทั้งภายนอกและภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำให้ปัจจุบันเรามีระบบข้อมูลนำเสนอด้านสภาวะน้ำ ข้อมูลพยากรณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุด ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ปริมาณฝนรายวันสูงสุดในพื้นที่ต่างๆ เส้นทางพายุจากภาพถ่ายดาวเทียม ปริมาณและระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆ ทั้งระดับน้ำในเขื่อน ระดับน้ำในลุ่มน้ำ รวมถึงปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ“

“สวทช.เองก็เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงของกระทรวงฯ ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและการสนับสนุนทำงานอย่างดีจาก ดร.ทวีศักดิ์ ผอ.สวทช. นอกเหนือจากการวิเคราะห์พยากรณ์เตือนภัยล่วงหน้าต่างๆ ดังที่กล่าวแล้ว คาดว่าในอนาคตจะมีนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดจากภัยพิบัติ เช่น เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีการผลิตวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆให้ต้านทานภัยพิบัติได้ดีขึ้น หรือช่วยบรรเทาความสูญเสียให้น้อยลงได้ ดังตัวอย่างของเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่สาธิตให้ชมหรือข้อคิดจากเวทีอภิปรายต่างๆในงานนี้ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่รัฐบาลที่ต้องการแนวทาง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหลายๆภาคส่วนเพื่อปรับปรุงแผนงานและบูรณาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”ดร.ปลอดประสพกล่าว

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การจัดงาน NAC 2012 ภายใต้แนวคิด “รู้ สู้พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัยของ สวทช. จาก ๔ ศูนย์แห่งชาติได้นำเสนอผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งก่อนเกิดภัย เมื่อเกิดภัยขึ้นแล้ว และหลังพิบัติภัยผ่านพ้นไป โดยเฉพาะภัยจากน้ำท่วม ตัวอย่างผลงานเด่นที่นำมาจัดแสดงในงานแถลงข่าวครั้งนี้ อาทิ

• ถุงกระสอบ nSack ซึ่งมีขนาดเล็กและเบา สะดวกในการใช้งาน โดยไม่ต้องบรรจุทราย เพียงแช่น้ำไว้ประมาณ ๔๕ นาที ถุงจะดูดซับน้ำได้มากถึง ๑๐๐ เท่า และนำไปใช้งานเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับกระสอบทรายแบบดั้งเดิม
• จ่าเฉยวัดระดับน้ำ หุ่นจำลองตำรวจที่ติดตั้ง sensor เพื่อใช้ในการตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งผ่าน และตรวจการแซงทับเส้นทึบ (จุดห้ามจอด หรือคอสะพาน) นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองต่อการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้น จึงได้มีแนวคิดในการเพิ่มการตรวจสอบระดับน้ำบนพื้นถนน เพื่อให้สามารถรายงานสถานภาพน้ำท่วมบนพื้นถนนได้ตามความเป็นจริง โดยใช้อุปกรณ์อัลตร้าโซนิคตรวจวัดระดับความสูงของน้ำบนพื้นถนนเทียบกับถนนปกติ ทำให้ผู้ใช้ถนนสามารถตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถที่จะวิ่งผ่านถนนดังกล่าวได้หรือไม่
• แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของอ่าวไทย ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบต่อชายฝั่งอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล รวมถึงศึกษาการรุกล้ำของคลื่นทะเลอันเกิดจากพายุที่อาจมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วมได้
• ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูด ช่วยให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในสังคม โดยเฉพาะในขณะที่เกิดพิบัติภัย
• nCA :- “น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง” นวัตกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสียให้กลายเป็นน้ำดี ระบบดังกล่าวประกอบด้วยสารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใส และเครื่องเติมอากาศด้วยปั๊มที่ออกแบบการใช้งานที่ง่าย
• Flood Sign Application เครื่องมือในการช่วยเก็บข้อมูลระดับน้ำท่วมสูงสุดในปี ๒๕๕๔ ซึ่งถือเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ โดยให้ประชาชนช่วยเก็บรวบรวมและรายงาน (Crowd Sourcing) ข้อมูลระดับคราบน้ำท่วมสูงสุดในแต่ละพื้นที่ผ่านทางMobile Application นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานระดับน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันมากที่สุด สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีที่แอนดรอยด์มาร์เก็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำป้าย Flood Sign ที่ใช้อลูมิเนียมปรับปรุงผิวด้วยอะโนไดซิ่ง (Anodized Aluminium) มอบให้กับ อบต. ครอบคลุม ๑๗ จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อนำไปติดตั้งยังจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงสุดด้วย
• ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ “ข้าวเหนียวข้าวก่ำ” มีสารฟีนอลิกและสารแอนโทไซยานินสูง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยจะทูลเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการในวันที่ ๒๓ มีนาคมนี้ และ สวทช. จะนำไปมอบให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.อยุธยา และ จ.สระบุรีได้นำไปปลูกต่อไป
• Thai Science Biodiversity ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ข้อมูล สืบค้นหาข้อมูลได้ง่าย ทำให้ประเทศไทยมีข้อมูลอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ สามารถยืนยันถิ่นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตของประเทศไทยในเวทีโลกได้ ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพของไทยหลังเกิดพิบัติภัยต่างๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่พร้อมให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ อาทิ ระบบผลิตไบโอดีเซล เจลรักษาแผลยับยั้งแบคทีเรียและกระตุ้นการหายของแผล สารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว และโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา เป็นต้น สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจกว่า ๒๘ เรื่อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศที่จะมาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการรับมือพิบัติภัย อาทิ

• การสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการรับมือมหาอุทกภัย” ซึ่งจะถอดบทเรียนความจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ และเสวนาถึงแผนการจัดการและแนวทางการรับมือของภาครัฐ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ และชี้แนะแนวทางการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนแผนการดังกล่าว ซึ่งจะถูกใช้เพื่อเตรียมการ ป้องกัน รับมือ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนตัดสินใจเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้ วิทยากรได้แก่ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร รศ.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร และ ผศ.ดร.สุทัศน์ วีสกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

• การเสวนาในหัวข้อ “มองไปข้างหน้ากับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ” บริษัทชั้นนำด้านฮาร์ดิสก์ไดร์ฟที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็น บริษัทเวสท์เทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โตซิบา สตอเรจ ดีไวท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศ) จำกัด บริษัท ซีเกท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะมาร่วมพูดคุยและให้มุมมองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย นอกจากนี้ในส่วนของภาคการศึกษากับการพัฒนาฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จะได้ฟังมุมมองและประสบการณ์จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือฟีโบ้ ที่ได้นำเครื่องบินบังคับวิทยุสำรวจพื้นที่น้ำท่วม และได้นำมาประยุกต์ใช้สำรวจการลอกคูคลองในพื้นที่ต่างๆ

• การเสวนาในหัวข้อ “รู้ทันข้อมูลเพื่อรับมือพิบัติภัย” โดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล นักสื่อสารมวลชน และอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองในการที่ประชาชนจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไรในช่วงวิกฤต ขณะเดียวกันภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก

• การสัมมนาเรื่อง “การปรับตัวของเกษตรกรในภาวะน้ำท่วม” เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะได้รับฟังประสบการณ์ของเกษตรกรไทยที่ต้องปรับวิถีชีวิตและการทำกินในช่วงน้ำท่วม ซึ่งในช่วงวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมา เกษตรกรบางรายสามารถสร้างรายได้จากวิกฤตนี้ได้

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อสัมมนาวิชาการอื่นๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เช่น ความเป็นไปได้ของการพัฒนาอุตสาหกรรม Organic and Printed Electronics ในประเทศไทย และศักยภาพของไทยในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ Printed Electronic ซึ่งผลิตภัณฑ์ Printed Electronic ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น RFID tags หรือจอภาพต่างๆ

การจัดงานประชุมและแสดงผลงานประจำปี ๒๕๕๕ ของ สวทช. หรืองาน NAC 2012 เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับครอบครัว “นักวิทยาศาสตร์น้อย รู้ สู้ พิบัติภัย” ในวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ด้วย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการจัดงานในปีนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งข้อมูลและความรู้จากงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับพิบัติภัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/nac2012

View :1907

เวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ ๓ : “ธุรกิจผ่าน SMS…แค่ไหนที่ไม่เอาเปรียบ?”

March 16th, 2012 No comments

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจได้พัฒนาบริการต่างๆ โดยใช้ช่องทางผ่าน SMS ที่หลากหลายรูปแบบ โดยบางบริการก็เป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ เช่น บริการรับข่าวสารต่างๆ บริการแจ้ง SMS หากมีการเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การส่ง SMS ยังถูกใช้เป็นช่องทางทำการตลาดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เช่น การส่ง SMS โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการต่างๆ ทั้งๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้บริโภค เป็นต้น นอกจากนี้ บริการบางประเภทยังมีลักษณะที่น่าจะเป็นภัยต่อสังคม เช่น บริการ SMS ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการพนันหรือเสี่ยงโชค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือเยาวชน นอกจากนี้ รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ก็มีการใช้ SMS ในการสื่อสารและทำธุรกิจกับผู้ชมผู้ฟังอย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็น หรือตอบคำถามผ่านรายการ โดยมีการสุ่มให้ของรางวัลต่อผู้ที่ส่งข้อความเข้ามา หรือรายการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่ให้ผู้บริโภคร่วมโหวตผู้เข้าแข่งขันที่ตนเองชื่นชอบ โดยการส่งข้อความเข้าไปเพื่อเล่นเกมหรือร่วมสนุก ซึ่งบริการเหล่านี้ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าบริการส่ง SMS ในอัตราที่สูงกว่าปกตินอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจบางรายยังพ่วงบริการดาวน์โหลดเนื้อหาบันเทิงต่างๆ รวมเข้าไปด้วย เช่น เพลง หรือคลิป ทำให้ยิ่งมีค่าบริการที่สูงขึ้นไปอีก โดยไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขการคิดค่าบริการให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจน
โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๑ วรรคสอง ได้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกิจการกิจการกระเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในการที่จะต้องควบคุมดูแลในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ดำเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด

ดังนั้น เพื่อระดมปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาไปสู่การจัดทำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่มีความครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ เป็นธรรมกับทั้งผู้บริโภคและผู้ให้บริการ สมดังภารกิจของ กสทช. ที่จะต้องกำกับดูแลบริการโทรคมนาคมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ สำนักงาน กสทช.จึงจะจัดให้มี ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “…แค่ไหนที่ไม่เอาเปรียบ?” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.
ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมเวทีเสวนาฯ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงติดต่อขอรับรหัสเข้าร่วมงานได้ที่ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. เดิม) สำนักงาน กสทช. ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๓๔๖๑๒๒ (ในวันและเวลาราชการ) และทางอีเมล tci.tcimedia@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เท่านั้น

(ร่าง) กำหนดการ
เวที NBTC Public Forum : “ธุรกิจผ่าน SMS แค่ไหนที่ไม่เอาเปรียบ?”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐-๑๓.๔๐ น. กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ
โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
๑๓.๔๐-๑๕.๔๐ น. การอภิปรายเรื่อง “ธุรกิจผ่าน SMS แค่ไหนที่ไม่เอาเปรียบ?”
โดย ๑. ตัวแทนบริษัท GMM แกรมมี่ ผู้จัดการประกวด The Star*
๒. ตัวแทนผู้จัดการประกวด ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย*
๓. ตัวแทนรายการเรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์*
๔. ตัวแทนจาก mobilelife*
๕. ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
๖. คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการ โครงการศึกษาและเฝ้า
ระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Mediamonitor) และเครือข่าย
ครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
๗. คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้ก่อตั้ง Blognone
๘. ตัวแทนนักกฎหมาย*

ผู้ดำเนินรายการ คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา

๑๕.๔๐-๑๖.๒๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วม
๑๖.๒๐-๑๖.๓๐ น. กล่าวปิดและกล่าวขอบคุณ
โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

(อาหารว่างเสริฟในที่ประชุม)
หมายเหตุ: * วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อ

View :1656

ประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network: APAN ครั้งที่ 33

February 13th, 2012 No comments

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสาร สนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย : ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ.55 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

กิจกรรมที่น่าสนใจคือการแสดงสดข้ามสามทวีป (Dance Dancing Across Oceans – Three Continent Networked Music and Dance Performance จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ Chiang Mai/Thailand, Barcelona/Spain, Salvador/Brazil and Daejeon/Korea ซึ่งจะร่วมแสดงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในบทเพลงเดียวกัน โดยมีการถ่ายทอดสดแบบความละเอียดสูง (High definition video, HD) โดยที่ระยะห่างของสามทวีปมิได้เป็นอุปสรรค

สนใจลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.apan.uni.net.th หรือ http://www.apan.net/ โทร. 0-2354- 5678

Highlight activity on APAN

ในโลกปัจจุบัน หรือที่เราเรียกว่า ยุคไซเบอร์ เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลายและไร้ขีดจำกัด ข้อมูลถูกแปลงจากระบบ “อนาล็อก” เป็น “ดิจิตอล” การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนากลายเป็นการสื่อสารยุคดิจิตอลไปในทุกๆ ด้านไม่เว้นแม้แต่ศิลปวัฒนธรรม การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งได้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนไปพร้อมกันแม้อยู่กันคนละทวีป

ดังนั้นการแสดงในวันนี้ จึงเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นการแสดงสดข้ามสามทวีป (Dance Dancing Across Oceans – Three Continent Networked Music and Dance Performance จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ Chiang Mai/Thailand, Barcelona/Spain, Salvador/Brazil and Daejeon/Korea ซึ่งจะร่วมแสดงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในบทเพลงเดียวกัน โดยมีการถ่ายทอดสดแบบความละเอียดสูง (High definition video, HD) โดยที่ระยะห่างของสามทวีปมิได้เป็นอุปสรรค ทั้งนี้เพราะการแสดงครั้งนี้ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชนิดพิเศษ ที่เรียกว่าเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (Research Education Network, REN) ซึ่งไม่ใช่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วไป ทั้งนี้เพราะการแสดงต้องมีการปฎิสัมพันธ์กับแบบทันทีทันใด (Real time) เพื่อไม่ให้การแสดงต้องสะดุด ดังนั้นคุณภาพของภาพและเสียงจะต้องดีมาก รวมทั้งจะต้องมีระยะเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบธรรมดาจึงไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้เพราะข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วและคุณภาพของระบบเครือข่าย

ในการแสดงนั้นจะมีการใช้เครื่องมือพิเศษ คือกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง (HD) ถึง 2 ตัว โดยใช้อุปกรณ์ตัดต่อภาพแบบ Real-time จากนั้นก็จะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังอุปกรณ์รวมสัญญาณ (Multi-conferencing Unit, MCU) ชนิดพิเศษที่รองรับความละเอียดสูง เพื่อให้นักแสดงทั้งสามประเทศสามารถเห็นนักแสดงร่วมในแต่ละประเทศพร้อมกัน ภาพและเสียงที่มีความละเอียดสูงนั้นจะมีขนาดของข้อมูลใหญ่มากซึ่งไม่สามารถที่จะส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบธรรมดาได้ ดังนั้นจึงมีการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (REN) โดยเชื่อมโยงระหว่าง เครือข่าย ThaiREN โดยมีสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นแกนหลัก จากนั้นจะเชื่อมโยงไปยังเครือข่าย TEIN (Trans Eurasia Information Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยที่เชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอชีย โดยการันตีขนาดความเร็วอินเทอร์เน็ตของทั้ง 3 ประเทศๆ ละ ไม่น้อยกว่า 200 Mbps

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงในยุคดิจิตอลนั้นเอง การแสดงนี้จะเป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของแต่ละทวีป ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยใช้เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (REN) ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยง application ต่างๆ เช่น การแสดง การแพทย์ และอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในอนาคตต่อไป เหนือสิ่งอื่นใดเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เช่นเดียวกัน

View :1757

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี (NECTEC-ACE 2011) ภายใตัหัวข้อ IT in Thailand: NECTEC “25 Years and Beyond”

September 9th, 2011 No comments

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ๒๕ ปี ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จึงได้จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี ) ภายใตัหัวข้อ IT in Thailand: NECTEC “25 Years and Beyond” ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ได้รับทราบความก้าวหน้าจากการเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาค รัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วประเทศ จะได้แลกเปลี่ยนความ เห็นและประสบการณ์กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ

ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการ การบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ การจัดประชุมวิขาการที่น่าสนใจอีกหลายหัวข้อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ประกาศความพร้อมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อต่อยอดสู่อนาคต ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี หรือ NECTEC-ACE 2011 ภายใต้หัวข้อ IT in Thailand: NECTEC “25 Years and Beyond” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

จุดเด่นของงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยของเนคเทคที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจำนวนมาก อาทิ Smart Health, Smart Farm, Digitize Thailand, และ Smart Service ตลอดจนการประชุมวิขาการ การสัมมนา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ อาทิ อนาคตของอินเทอร์เน็ตและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน (Internet of the Things: The Future of Internet) เป็นต้น

“ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนของประเทศและสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาว สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

โดยในปี ๒๕๕๔ นี้เป็นปีที่เนคเทคก่อตั้งมาครบ ๒๕ ปีแล้ว เนคเทคจึงได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการงานได้มีโอกาสรับทราบความก้าวหน้าจากการเสนอผลงานการวิจัย พัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัย และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักวิจัย ที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเนคเทคได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี มาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสนี้ด้วย.” ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าว

สำหรับกิจกรรมสัมมนาและการบรรยาย มีหัวข้อที่น่าสนใจอาทิ รูปแบบใหม่ในการปฏิวัติการบริการสาธารณสุขของประเทศไทย และตัวอย่างความสำเร็จของ e-Health ที่ส่งตรงถึงผู้บริโภค, การปรับตัวของประเทศเกษตรกรรมในยุคของเศรษฐกิจฐานบริการด้วย Service Research Innovation, และการจัดการพลังงานด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติในการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลและการดำรงรักษาเอกลักษณ์ไทยในศตวรรษที่ ๒๑ และงานเสวนาต่างๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โครงการไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานการวิจัยพัฒนาทั้งด้านนโยบาย เทคโนโลยี และการต่อยอดงานบริการเชิงธุรกิจของเนคเทค ตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมถึงแสดงผลงานของหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย

“นอกเหนือจากหัวข้องานประชุมวิชาการที่เข้มข้นและนิทรรศการที่แสดงถึงเส้นทางการวิจัยและพัฒนาของเนคเทคที่มีมาตลอดระยะเวลา ๒๕ แล้ว ไฮไลน์สำคัญงานก็ยังมีการเปิดตัว NECTEC Mobile Application จำนวน ๓๐ผลงาน ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้ของนักวิจัยเนคเทคมาพัฒนาเป็น Application เพื่อให้สังคมไทยนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ” ดร.กว้าน สีตะธนี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าว

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nectec.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ NECTEC Call Center โทร. ๐๒-๕๒๔๙๒๐๐

View :2000
Categories: Seminar Tags:

ประชาสัมพันธ์งาน “Thailand’s Network Security Contest 2011”

August 31st, 2011 No comments

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาและแนวทางในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูล จึงได้ร่วมมือจัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2011 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน โดยไม่จำกัดคณะ หรือภาควิชา กลุ่มละ 3 คน

2. มีความสนใจทางด้านไอที

3. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณ

4. ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบัน (ในระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป)

การรับสมัคร (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2554)

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบันมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำกัด คณะ หรือ ภาควิชา ทีมละ 3 คน

ให้ทุกๆ ทีมที่สมัครเข้ามานั้น จัดเตรียมเอกสารการสมัครดังนี้

1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายผู้สมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

3.หนังสือรับรองจากสถาบันที่สังกัดว่าเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในสถาบัน

นั้นๆ จริง

ผู้สมัครสามารถเข้าไป Download ใบสมัครได้ที่ www.tcs.co.th และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาได้ที่คุณจิรฉัตร สุวรรณชนะ
บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัดเลขที่ 127/20,22 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 เงินสด 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 เงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลสปิริตยอดเยี่ยม 6 รางวัล เงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

(คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิรางวัลชนะเลิศสำหรับทีมที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น)

หมายเหตุ วัน-เวลา ที่จัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

View :3115

เสวนา จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ? ครั้งที่ 6

August 25th, 2011 No comments

ตอน “ : พีอาร์เต็มพิกัด” เข้าฟังฟรี
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ ฐานเศรษฐกิจ ราชภัฎพระนคร จัด เสวนา จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ? ครั้งที่ 6 ตอน “Extraordinary P.R. : พีอาร์เต็มพิกัด” ระดมนักสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์-สื่อมวลชนชั้นนำ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย / ธนะชัย ณ นคร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ / อวัสดา ปกมนตรี นักธุรกิจ/ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์ / เอิร์ธ สายสว่าง อดีตนายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม ดำเนินรายการโดย คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องกิจจาทร 1 อาคาร 20 ชั้น 4 ราชภัฏพระนคร แจ้งวัฒนะ เข้าฟังได้ฟรี

View :1755
Categories: Seminar Tags:

กรุงเทพธุรกิจ เชิญร่วมงานสัมมนา “OIE Forum : AEC 2015 ความท้าทายและโอกาสอุตสาหกรรมไทย”

August 23rd, 2011 No comments

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเวทีระดมมุมมองและความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน และภาครัฐ ในหัวข้อ ” เพื่อนำเสนอสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยงานดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ฟังปาฐกถาเปิดงานสัมมนา “AEC 2015 : ความท้าทายและโอกาสอุตสาหกรรมไทย” โดย ฯพณฯ น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ Changes in Geo Demographic โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) พร้อมประเด็นต่างๆ จากนักธุรกิจ นักวิชาการที่มีชื่อเสียง

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านเข้าร่วมงาน รับลงทะเบียนสำรองที่นั่งทาง E–MAIL เท่านั้นได้ที่ suree_s@nationgroup.com ปิดรับสมัครภายใน วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (หากเต็มขออนุญาตปิดรับค่ะ)

ติดต่อสอบถาม
สุรีย์ ศิลาวงษ์ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 087-075-9338,087-511-3381,

ช่วงบ่าย 13.00 น.-15.00 น.พบกับความท้าทายของอุตสาหกรรมไทยใน AEC (3 ห้องย่อย)

View :2420

อพวช. เปิดฉากมหกรรมวิทย์ 54 จุดประกายความคิดผ่านสื่อมัลติมีเดีย

August 3rd, 2011 No comments

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2554 ที่นำทัพนิทรรศการเสมือนจริงในรูปแบบ 4 มิติ มาช่วยจุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ โดยในปีนี้มหกรรมวิทย์ฯ จะได้ร่วมเฉลิมฉลองปีเคมีสากล และปีป่าไม้สากล ไปพร้อมกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเยาวชน

(อพวช.) ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน เตรียมพร้อมเนรมิตพื้นที่กว่า 42,000 ตารางเมตร ของศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา ให้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมงานจากทั่วประเทศ เนื่องจากในแต่ละปีมีเยาวชนให้ความสนใจเดินทางเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องขยายการจัดงานให้ยาวถึง 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-21 สิงหาคมนี้

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการ อพวช. บอกว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวติด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” โดยยังคงนำเสนอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งต่างจากนิทรรศการทั่วไป

การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีเคมีสากล และปีป่าไม้สากล โดยผู้จัดงานได้นำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รูปแบบใหม่ เขามาสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเยาวชนผ่านสื่ออินเตอร์แอคทีฟ นิทรรศการและภาพยนตร์ในรูปแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ ที่จะช่วยให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ

นิทรรศการหลักภายในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ ยังคงเน้นไปที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่นำเสนอพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ที่ทรงพระราชทานหลักคิดสู่ปฏิบัติ พัฒนาประเทศบนวิถีพอเพียง รวมถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็ดพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมศานุวงศ์

ตลอดจนนิทรรศการที่เชื่อว่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ในส่วนของนิทรรศการหลัก กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ซึ่งกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ได้จำลอง “ภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์” เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริง ร่วมสำรวจขั้วโลก และไขความลับบรรยากาศโลกในช่วงร้อยล้านปีที่ผ่านมา พร้อมปิดฉากด้วยภาพยนตร์ 4 มิติ ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม

การทดลองมหัศจรรย์แห่งเคมี และเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเป็นอีกนิทรรศการที่น่าสนใจ ไม่แพ้นิทรรศการเรียนรู้คุณค่าของน้ำแห่งชีวิต ผ่านม่านน้ำขนาดใหญ่ และมัลติเธียเตอร์ ก่อนจะปิดท้ายที่กับนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ และคนพิการ ภายในบ้านแห่งความเท่าเทียม ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจ และจุดประกายการเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้ไม่แพ้นิทรรศการในครั้งที่ผ่านๆ มา

นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับความร่วมมือจาก 100 หน่วงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมจัดแสดงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในงาน อาทิ การแสดงหุ่นขี้ผึ้งอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จาก มาดามทรูโซ ห้องเรียนทดลองวิทย์จากประเทศญี่ปุ่น บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจากเยอรมนี เป็นต้น

ผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน ไม่ต่ำกว่า 1,200,000 ล้านคน ใน 16 วัน ซึ่งปัจจุบันมียอดจองขอเข้าชมงานเป็นหมู่คณะแล้วไม่ต่ำกว่า 500,000 คน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีนี้ เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ของวันที่ 6-21 สิงหาคมนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นวันที่ 9 สิงหาคม) วันเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธี

View :1873

เนชั่น จับมืออินเทล ชวนคอไอทีสนทนาเรื่องเทคโนโลยีในอนาคต….NForum: NForum: Beyond Speed & Connected World: What’s Next?

August 3rd, 2011 No comments

เสาร์นี้ บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไป เนชั่น จับมืออินเทล ชวนคอไอทีสนทนาเรื่องเทคโนโลยีในอนาคต….

• เทรนด์ของเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบรับกับความต้องการใ​นการทำงานและไลฟสไตล์ของคนใ​นปัจจุบัน
• การพัฒนาของเทคโนโลยีและพีซ​ีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาและทิศทางในอนาค​ต
• เทคโนโลยีล้ำสมัยของอินเทลท​ี่มีในปัจจุบัน
• แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในอ​นาคต

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่….

คุณเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมงานกับอินเทลมาตั้งแต่ต้นปี 2539 ในตำแหน่งผู้จัดการ-อินเทลอาคิเทคเจอร์ ประจำสำนักงานประเทศไทย โดยรับผิดชอบการเผยแพร่กลยุทธ์และเทคโนโลยีของอินเทล ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้ ทั้งในกลุ่มองค์กรธุรกิจและผู้ใช้ทั่วไปโดยตรง ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน

คุณพาที สารสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
(ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก Clark University มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์และวิดีทัศน์) จาก มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา)

คุณสมเถา สุจริตกุล
ใช้นามปากกาว่า SP ในการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีกลิ่นอายเป็นเอเซีย ผลงานของสมเถาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ และได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมายในต่างประเทศ ผลงานที่สำคัญได้แก่ “มาริสาราตี” Jasmine Nights, Aquilard กับ Absent Thee From Felicity Awhile (ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล John W.Campbell และรางวัล Hugo), Starship&Haiku (ได้รับรางวัล Locus Award), เรื่องสั้น The Dust (ได้รับรางวัล Edmund Hamilton Memorial Award ในปี 2525), เรื่องสั้นชุด Inquestor เรื่องศูนย์การค้าในอวกาศ Mallworld, ชุด Aquiiad, นวนิยายเรื่อง Starship&Haiku, รวมเรื่องสั้นชุด Fire From The Wine-Dark Sea, นวนิยายเรื่อง The Darkling Wind (ติดอันดับ Locus Bestseller)

คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ค้าส่งอุปกรณ์ไอทีรายใหญ่ของไทย

ผู้ดำเนินรายการในงานนี้ก็ได้แก่ …..

1. วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง (@worawisut)
ผู้อยู่เบื้องหลัง ‘Marketing Hub’ คอลัมน์นิสต์ประจำ Bangkokbiznews.com และผู้ก่อตั้งเว็บ Appreview.in.th (@appreview)

2. ภิรดี พิทยาธิคุณ (@NuPink)
ทีมกองบรรณาธิการของเว็บ Thumbsup.in.th (@thumbsupTH)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการเสวนาที่น่าสนใจครั้งนี้ได้ที่นี่

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDM3cmV0WTRmeEQxVHhRMGNrajdiVlE6MA

View :1806

สสว. จับมือ ส.ซอฟต์แวร์ นำ SMEs ไทยโกอินเตอร์

August 2nd, 2011 No comments

สสว. จับมือสมาคมฯ ซอฟต์แวร์ไทย นำผู้ประกอบการ SMEs ด้านซอฟแวร์ไทย ขยายตลาดสู่สาธารณรัฐสิงคโปร์ เชื่อว่างานนี้ช่วยสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยก้าวไปสู่ระดับโลก

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดโครงการ “สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการตลาด (Capacity Building Program) สาขาอุตสาหกรรมซอฟแวร์สู่สาธารณรัฐสิงคโปร์” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจซอฟต์แวร์สื่อสารโทรคมนาคม ซอฟต์แวร์สำหรับระบบบัญชีและการเงิน ซอฟต์แวร์สำหรับ หรือตามคำสั่งซื้อ ด้วยการสร้างโอกาสทางการตลาด การผลิต การค้า การบริการ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ด้านการค้าและการลงทุน ไปจนถึงการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ () ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ดำเนินกิจกรรมในการขยายตลาดต่างประเทศ ด้วยการนำผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ จากสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย จำนวน 20 ราย เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านไอที “Communic Asia 2011 และ Enterprise IT 2011” ซึ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้า Marina Bay Sands สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทั้งนี้จากการศึกษาความได้เปรียบในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พบว่า สิงคโปร์มีความแข็งแกร่งในเรื่องของการจัดการโครงการ เช่น การใช้งานแอพพลิเคชั่น ICT ในภาคธุรกิจและภาครัฐ นอกจากนั้นในเรื่องของโครงการด้านกฎหมาย และการเมืองที่มีเสถียรภาพ ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนดำเนินธุรกิจ แต่จุดสำคัญที่สิงคโปร์มีความต้องการเพื่อสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศ คือ การพัฒนาในการให้ความรู้เชิงลึกด้านเทคนิค รวมไปถึงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมใหม่ และในปัจจุบันสิงคโปร์ยังประสบปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแทบทั้งหมด

จึงเป็นโอกาสอันดีของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ที่กำลังพัฒนาและมีศักยภาพด้านการผลิตซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน จะเข้าไปตอบรับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในสิงคโปร์ เพื่อเป็นการขยายตลาดและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สู่สาธารณรัฐสิงคโปร์ และในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 นี้ เวลา 12.00-16.30 น. ณ .โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ทางโครงการฯ จะจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการดำเนินการเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้า ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในสาธารณรัฐสิงค์โปร์ งาน “Communic Asia 2011 และ Enterprise IT 2011” เพื่อเป็นประโยชน์และให้ข้อมูลด้านการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แก่ผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่สนใจตลาดสิงคโปร์

ปฎิทินกิจกรรม

สสว. ร่วมกับ ส.ซอฟต์แวร์ จัดสัมมนา “Software Business Made Easy”

ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดสัมมนาเรื่อง “Software Business Made Easy” ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมมอรัล ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจซอฟต์แวร์สื่อสารโทรคมนาคม ซอฟต์แวร์สำหรับระบบบัญชีและการเงิน ซอฟต์แวร์สำหรับ หรือตามคำสั่งซื้อ ด้วยการสร้างโอกาสทางการตลาด การผลิต การค้า การบริการ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ด้านการค้าและการลงทุน ไปจนถึงการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ (SMEs Cluster) ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาริฉัตร โทรศัพท์ 02 583 2017

View :1511