Archive

Archive for January, 2013

ดีแทคแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน กสทช.

January 31st, 2013 No comments

ดีแทค : ความคืบหน้าการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กรุงเทพฯ — 30 มกราคม 2556 – ดีแทคแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ใน 3 เรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ.2555

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้มีหนังสือชี้แจงถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีเนื้อหาระบุว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฏหมาย และกฏระเบียบต่างๆ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค โดยไม่มีการละเลยหรือเพิกเฉยแต่อย่างใด ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายามปฎิบัติตามประกาศ สำนักงาน กสทช.เรื่องอัตราขั้นสูงดังกล่าวอย่างที่สุด โดยนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้นำเสนอรายการส่งเสริมการขายใหม่ (package) หลายรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการในประกาศฯ ของสำนักงาน กสทช. และเพื่อเป็นการนำเสนอทางเลือกให้กับผู้บริโภค อาทิ ซิม 2499 – วางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ซิม 15-16 ใหม่ – วางจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ซิม ปาท่องโก๋ – วางจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555
ในส่วนของรายการส่งเสริมการขายจำนวน 33 รายการ ตามที่สำนักงาน กสทช.ได้แจ้งมานั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพิ่มเติม ด้วยการการเปลี่ยนแปลงให้มีอัตราค่าบริการไม่เกินกว่าที่สำนักงาน กสทช.กำหนด จำนวน 11 รายการ อีกจำนวน 5 รายการ ซึ่งได้วางจำหน่าย และเปิดให้บริการมาเป็นเวลานานมากแล้ว บริษัทฯ จะยุติรายการต่างๆ ดังกล่าว ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 17 รายการ นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 17 รายการดังกล่าว หากทำการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือเงื่อนไขในการให้บริการ หรือยุติรายการต่างๆ ดังกล่าวในทันที ก็จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรายการต่างๆ ดังกล่าว เป็นการนำเสนอบริการในลักษณะ Bundle ทั้งในระบบเสียง การรับส่งข้อความ (sms) การรับส่งข้อมูล (data) และการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอัตราค่าบริการในระบบเสียงต่อนาทีไม่เกินกว่าที่สำนักงาน กสทช.กำหนดอยู่แล้ว ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงขอให้ กสทช. พิจารณาผ่อนปรนให้บริษัทฯ สามารถให้บริการตามรูปแบบและอัตราค่าบริการเดิมตามข้อตกลงที่มีอยู่เดิมกับลูกค้า ไปจนกว่ารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ จะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการที่ใช้บริการจากทั้ง 17 รายการดังกล่าว มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการนั้นๆ ก็จะสามารถทำการเปลี่ยนรายการได้ด้วยตนเองผ่านทาง IVR *1003 ศูนย์รวมโปรโมชั่น หรือสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังหมายเลข 1678 เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรายการได้

2. เรื่องการปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.2551 (“ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม”) หรือ การลงทะเบียนหมายเลข ในรูปแบบเติมเงิน (prepaid)

บริษัทฯ สนับสนุนและยินดีปฎิบัติตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช.ได้กำหนด โดยบริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Prepaid ในส่วนข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าซื้อซิมการ์ด Prepaid บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Prepaid เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลักทันที ผ่านช่องทาง Center และที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้าส่งและและกระจายสินค้า คู่ค้า และผู้ค้าปลีกผ่านผู้กระจายสินค้ารายใหญ่
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ พบว่า มีอุปสรรคอย่างยิ่งในการดำเนินการ เนื่องจากผู้ใช้บริการบางส่วนเท่านั้นที่ยินยอมให้บริษัทจัดเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้การดำเนินการของบริษัทในส่วนนี้ไม่สามารถดำเนินการได้สมบูรณ์ครบถ้วน

ในเรื่องนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอให้สำนักงาน กสทช. ทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค ได้ทราบอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับประกาศของสำนักงาน กสทช. ในเรื่องนี้ เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของประกาศ และเพื่อผู้บริโภคจะได้นำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย สำหรับการจดทะเบียน ซื้อซิมการ์ด แบบ prepaid

3. เรื่องการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 (“ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม”) หรือ การไม่ให้มีวันหมดอายุสำหรับ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทบัตรเติมเงิน

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงาน กสทช.ว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฎิบัติตามกฎหมายและทั้งยินดีให้ความร่วมมือทุกประการที่พึงกระทำได้ บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช.โดยการจัดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นการล่วงหน้า (prepaid) หรือแบบเติมเงินตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2556 เป็นต้นไปจะได้รับระยะเวลาใช้งานจำนวน 30 วันต่อการเติมเงินทุกมูลค่า

ล่าสุด วันที่ 30 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้มีหนังสือที่นำเสนอเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทพรีเพด โดยมีเนื้อหาสำคัญว่า บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ใช้บริการได้รับระยะเวลาใช้งานจำนวนไม่น้อยกว่า 30 วัน ต่อการเติมเงินทุกมูลค่า จนกว่า กทค.จะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอและเงื่อนไขของบริษัทฯ และในการเติมเงินเข้าสู่ระบบทุกครั้ง บริษัทฯ จะนับระยะเวลาการใช้งานที่ผู้ใช้บริการได้รับ รวมกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมระยะเวลาสูงสุดได้ 365 วัน สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ในการรักษาหมายเลขโทรศัพท์ นั้น บริษัทฯ จะได้ปรึกษาหารือกับสำนักงาน กสทช. ต่อไป

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว อาจะทำให้บริษัทฯ และผู้ประกอบการอื่นๆ ต้องประสบปัญหาขาดแคลนเลขหมายที่จะนำมาให้บริการ เนื่องจากในภาพรวมของภาคธุรกิจโทรคมนาคม มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการใดๆ ประมาณวันละ 100,000 เลขหมาย หรือ ประมาณปีละ 36.5 ล้านหมายเลข ดังนั้น ในหนังสือชี้แจง บริษัทฯ จึงได้ขอให้ กสทช. ได้พิจารณาจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ และผู้ประกอบการรายอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษด้วย

View :1425

เอไอเอส เปิด “AIS Movie Store” ให้ลูกค้าดูหนังผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ตอบรับไลฟ์สไตล์ยุค 3G

January 31st, 2013 No comments


(31 มกราคม 2556) เอไอเอสฟอร์มสด หลังประกาศวิสัยทัศน์ เร่งเครื่องเต็มสูบ ลุยสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ ต้อนรับชีวิตยุค 3G ให้กับผู้ใช้บริการและประชาชน ด้วยการเดินหน้าจับมือผู้นำในแวดวงภาพยนตร์ มอบปรากฏการณ์บันเทิงเต็มรูปแบบ กับแอพพลิเคชั่น “” โลกแห่งภาพยนตร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จัดเต็มทั้งหนังไทยและเทศจากค่ายดัง ให้คอหนังได้ดาวน์โหลดและชมภาพยนตร์เรื่องโปรดบนสมาร์ทโฟนและสมาร์ทแท็บเล็ต ได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ทั้งบน iOS และ Andriod

นายปรัธนา ลีลพนัง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล เอไอเอส กล่าวว่า “ ขณะนี้ เอไอเอสได้ดำเนินการวางเครือข่าย 3G 2100 MHz อย่างขะมักเขม้น เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการ AIS 3G ใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้บริการ สิ่งหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตควบคู่กันไป คือตลาดอุปกรณ์สื่อสารประเภทสมาร์ทโฟนและสมาร์ทแท็บเล็ต ที่คาดว่าจะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกกว่า 7 ล้านเครื่องภายในปีนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นช่องทางใหม่ในการส่งมอบคอนเทนต์ดีๆ สู่มือผู้ใช้บริการ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่คุ้นเคยกับการเชื่อมต่อโลกออนไลน์ รวมถึงนิยมเปิดรับข้อมูลข่าวสารความบันเทิงในรูปแบบของดิจิตอลคอนเทนต์ผ่านทางสมาร์ทดีไวซ์ ที่พกพาได้สะดวก สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาแบบ Realtime ดังที่ผ่านมา เอไอเอสได้ปูพรม เปิดให้บริการจำหน่ายดิจิตอลคอนเทนต์ ทั้งข่าวสาร, เพลง, อีบุ๊คส์ บนออนไลน์สโตร์ ซึ่งประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ใช้บริการ
ล่าสุด เพื่อเป็นการมอบปรากฏการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ เอไอเอสได้ร่วมมือกับผู้นำในแวดวงภาพยนตร์ ทั้งค่ายหนังชื่อดัง อาทิ สหมงคลฟิล์ม, GTH และผู้จำหน่ายและให้เช่า VCD, DVD, Blu-Ray อย่างแฮปปี้ โฮม เอนเตอร์เทนต์เม้นท์ สร้างมิติใหม่แห่งโลกภาพยนตร์ออนไลน์ เปิดให้บริการ “AIS Movie Store” แอพพลิเคชั่นเพื่อคนรักหนังอย่างเต็มรูปแบบ ที่พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสดาวน์โหลดเพื่อชมภาพยนตร์เรื่องโปรดทั้งไทยและเทศ ด้วยคุณภาพระดับ HD บนสมาร์ทโฟนและสมาร์ทแท็บเล็ตได้อย่างสะดวกสบาย ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีแพ็กเกจค่าบริการให้เลือก ทั้งแบบรายครั้ง และแบบสมาชิก รวมทั้งจัดโปรโมชั่นพิเศษ! ให้ลูกค้าเอไอเอสได้ทดลองใช้บริการฟรี ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

- แบบรายครั้ง ราคา 59 – 209 บาท ต่อเรื่อง สามารถเลือกดู (สตรีมมิ่ง) หรือดาวน์โหลดทั้งเรื่อง มาเก็บไว้ในเครื่องก็ได้
- แบบสมาชิก 119 บาท ต่อ 7 วัน หรือ 299 บาท ต่อ 30 วัน สามารถเลือกดู (สตรีมมิ่ง) ได้แบบ บุฟเฟ่ท์ ไม่จำกัดจำนวนเรื่อง
“AIS Movie Store” พร้อมให้บริการทั้งบน iOS และ Android โดยลูกค้าเอไอเอสสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ผ่าน 4 ช่องทาง คือ iPhone และ iPad ผ่านทาง App Store, Android ผ่านทาง Google Play Store (Android Market) หรือง่ายๆ เพียงกด *900 หรือพิมพ์ URL http://wap.mobilelife.co.th เลือก “AIS apps” หรือทางเว็บไซต์ http://www.ais.co.th/moviestore
ในเบื้องต้น มีภาพยนตร์ให้เลือกกว่า 150 เรื่อง และมากกว่า 1,000 เรื่อง ภายในไตรมาสแรกนี้ อาทิ ภาพยนตร์ไทยจากค่ายสหมงคลฟิล์ม เช่น ตำนานสมเด็จพระนเรศวร, ต้มยำกุ้ง, องค์บาก, ภาพยนตร์ไทยจากค่าย GTH เช่น กวนมึนโฮ, ATM เออเร่อ เออรัก, รถไฟฟ้ามาหานะเธอ, ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ทางแฮปปี้ โฮมฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย เช่น Vampire Twilight, PS I Love You, Golden Compass และภาพยนตร์ต่างประเทศจาก MVD เช่น Million Dollar Baby, Underworld รวมถึงภาพยนตร์ไทยคลาสสิก ที่หาดูได้ยาก” นายปรัธนากล่าว

ด้านคุณอัครพล เตชะรัตนประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮปปี้ โฮม เอนเตอร์เทนต์เม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “แฮปปี้ โฮม เอนเตอร์เทนต์เม้นท์ เราเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายและให้เช่า VCD, DVD, Blu-Ray ทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีโครงข่ายมือถือ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ในการขับเคลื่อน Entertainment ในรูปแบบ Home video ไปสู่ Home Video Anytime, Anywhere เป็นการยกระดับความบันเทิงก้าวหน้าไปอีกขึ้น ผ่านแอพพลิเคชั่น “AIS Movie Store” บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้งานบนเครือข่าย AIS 3G และ Wifi ที่เต็มประสิทธิภาพทั่วประเทศ
สำหรับแฮปปี้ โฮม เอนเตอร์เทนต์เม้นท์ การร่วมมือกันสร้าง “AIS Movie Store” จึงถือเป็นยุทธศาสตร์ก้าวสำคัญในแผนการขยายการให้บริการของบริษัท อีกทั้งเป็นก้าวย่างครั้งประวัติศาสตร์สำหรับวงการธุรกิจผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยและอินเตอร์ ที่สามารถนำเสนอภาพยนตร์และความบันเทิงในรูปแบบใหม่ ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้กับผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบันและอนาคตเลยทีเดียว”

ส่วนคุณจินา โอสถศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด กล่าวในฐานะของผู้ผลิตภาพยนตร์ว่า “GTH ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงาน เราตั้งใจแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการนำผลงานไปสู่รูปแบบที่หลากหลายมาโดยตลอด ดังเช่น เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมามา ที่เราได้ร่วมกับเอไอเอสและ ซัมซุงเริ่มบุกเบิกให้บริการแอพพลิเคชั่น “AIS Galaxy Movie Store” เป็นครั้งแรก ถือเป็นเทคนิคใหม่ในการนำเสนอผลงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากคอหนังเป็นอย่างดี มีผู้ให้ความสนใจใช้บริการกว่า 1 แสนราย อีกทั้งยังสร้างความตื่นตัวให้กับวงการภาพยนตร์เป็นอย่างมาก
ล่าสุดนี้ กับ “AIS Movie Store” จึงเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ในการนำเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายเข้ามาสร้างโอกาสและวิธีการใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย ซึ่งพวกเราเหล่าผู้ผลิตภาพยนตร์รู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมาก ที่ประเทศไทยจะมีโครงข่าย 3G ใช้ในการพัฒนาวงการต่างๆ ต่อไป และเพื่อเป็นการตอบแทนคอหนังชาวเอไอเอส เทศกาลวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ ทาง GTH ได้เตรียมโปรโมชั่นหนังรักสุดพิเศษไว้สร้างความบันเทิงให้กับทุกคนแล้ว”

ด้านคุณชมศจี เตชะรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการฝ่ายขาย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ซึ่งคว่ำหวอดอยู่ในธุรกิจด้านการตลาดและการขายภาพยนตร์มีมุมมองต่อการให้บริการครั้งนี้ว่า “วันนี้ สหมงคล ฯ มีภาพยนตร์ในตลาดมากกว่า 2,000 เรื่อง และมีภาพยนตร์เรื่องใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 15 เรื่องต่อเดือน นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์อีกมากมายที่ไม่ได้วางขายหรือให้เช่า อาทิ ภาพยนตร์ไทยสุดคลาสสิก ที่ทรงคุณค่าและหาดูได้ยากของเมืองไทย เช่น แผลเก่า, รอยไถ, แสนแสบ ฯลฯ เราจึงมองเห็นว่า AIS Movie Store จะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เปิดช่องทางใหม่ในการกระจายคอนเทนต์ภาพยนตร์ไปสู่มือผู้ชมได้อย่าง Direct ง่ายดาย และสะดวกมากขึ้น เพราะ AIS Movie Store เป็นออนไลน์สโตร์ที่สามารถจัดวาง Shelf หนังได้อย่างไม่จำกัด (Unlimited) ปราศจากข้อจำกัดด้านเวลา แลสถานที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดวางหน้าร้าน ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆด้วย”

View :1427
Categories: Application Tags:

“NVK” เผยยอดขายปิดปี 2555 โตขึ้น 30% ปี 56 ลุยโปรเจกต์รัฐ – โทรคมนาคม

January 24th, 2013 No comments

ฤทธิไกร ขัณฑวีระมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด (NVK)

“NVK” พอใจผลประกอบการปี 2555 ยอดขายทะลุ 250 ล้านบาท เปิดปี 2556 เกาะกระแสระบบ 3G-Wi-Fi บูม พร้อมอ้าแขนรับโปรเจกต์รัฐติดตั้งกล้องวงจรปิด คาดดันธุรกิจปีนี้ทะยานขึ้น 40%

นายฤทธิไกร ขัณฑวีระมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด (NVK) ผู้นำในตลาดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายในประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปี 2555 NVK มียอดขายกว่า 250 ล้านบาทเติบโตเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปี 2554 (ยอดขายอยู่ที่ 190 ล้านบาท) ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยอย่างหนักส่งผลให้การลงทุนภาครัฐ เอกชน และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนชะลอตัว

สำหรับในครึ่งปีแรก 2556 นี้ NVK คาดว่าจะมีโครงการภาครัฐจำนวนมากที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลเพื่อบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างทั่วถึงพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดป้องกันการระบาดของยาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรม ประกอบกับผู้ให้บริการโทรศัทพ์มือถือยังคงเร่งติดตั้งเครือข่ายไร้สายหรือ Wi-Fi เพื่อลดปริมาณข้อมูลที่วิ่งบนเครือข่าย 3G สู่เครือข่าย Wi-Fi (3G Off-load) โดยครึ่งปีแรกคาดว่าตลาดจะมีอัตราการเติบโตราว 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ผมมองเมืองไทยจากวันนี้เป็นต้นไป เราจะได้เห็นการลงทุนจุดให้บริการ Wi-Fi Hotspot อย่างต่อเนื่องจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและผู้ให้บริการมือถือทุกราย รวมไปถึงการสอดรับกับแผน SMART THAILAND ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ด้วยโครงการ Free Wi-Fi และโครงการ OTPC (One Tablet Per Child) ที่จะเป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้ผู้ให้บริการจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายทั้ง 3G และ Wi-Fi ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด

แต่โดยความเห็นส่วนตัว มองว่าภาครัฐควรผลักดันให้กระจายไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมของประชาชนในชนบทซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและยังสามารถแข่งขันในตลาด AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวหอกหลักปีนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าจากการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กล้องเครือข่ายจาก ACTi ซึ่ง ACTi ได้ให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศไทยอย่างมาก

โดยเป็นประเทศแรกในการเปิดตัวกล้องวงจรปิด (IP Camera) ซีรี่ย์ใหม่ล่าสุดกว่า 70 รุ่น ผมจึงเชื่อว่า IP Camera จาก ACTi จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในพอร์ตของเรา โดยปีนี้ NVK ตั้งเป้ายอดขายจาก ACTi ไว้ราว 100 ล้านบาท จากปีที่แล้วที่เริ่มจัดจำหน่ายมาเพียง 4 เดือนมียอดขายถึง 15 ล้านบาท หรือน่าจะมีอัตราการเติบโตกว่า 200% ในพอร์ตนี้

ขณะเดียวกันกลุ่มอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ปีนี้ NVK จะให้ความสำคัญต่อตลาดคอนซูเมอร์มากขึ้น โดยมีแผนที่จะเปิดตัว WLAN Router ที่มีความสามารถในการส่งสัญญาณ Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงและสามารถครอบคลุมพื้นที่ภายในบ้านได้มากกว่า โดยจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านไอทีต่างๆ อาทิ BananaIT และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ต่อไป โดยตั้งเป้ายอดจำหน่ายไว้ที่ 50,000 ตัวภายในปี 2556

ด้านภาพรวมตลาดไอที โซลูชั่น ปีนี้ ผมคาดว่าจะมีการเติบโตต่อไป อันเนื่องมาจากนโยบายการลงทุนของภาครัฐ และความคืบหน้าในการให้ใบอนุญาต 3G และ ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ส่วนภาคเอกชนนั้นก็มีความจำเป็นต้องลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งการลงทุนด้าน IT น่าจะเป็นทางเลือกที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการที่จะช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นภาคธุรกิจท่องเที่ยวก็กลับมาคึกคักเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวตะวันตก แต่นักท่องเที่ยวจากเอเชียก็เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายในการพักผ่อนที่สำคัญ ทำให้กลุ่มธุรกิจโรงแรม ต่างเร่งลงทุนทางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะบริการอินเตอร์เน็ตและกล้องวงจรปิด ซึ่งน่าจะเป็นแรงหนุนให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้เติบโตต่อไปอีกด้วย

ปัจจุบัน NVK จัดจำหน่ายโซลูชั่น สินค้าและบริการ ผ่านตัวแทนจำหน่าย ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 400 และกระจายสาขาเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการลูกค้าและบริหารการขายในต่างจังหวัดและหัวเมืองใหญ่ไปแล้วถึง 5 สาขาด้วยกัน ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ภูเก็ต และหาดใหญ่ ซึ่งปีที่ผ่านมาตลาดต่างจังหวัดเติบโตดีมาก ยอดขายมีสัดส่วนถึง 40% ของยอดขายรวมเลยทีเดียว

นายฤทธิไกรกล่าวทิ้งท้ายเป้าหมายธุรกิจในปี 2556 คาดว่าจะมียอดขายราว 350 ล้านบาทจากปีที่แล้ว 250 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 40% โดยแบ่งตามหมวดสินค้าเป็น IP CCTV 40%,Network 10%และ WLAN 50%

View :1781
Categories: Press/Release Tags:

ทรูมูฟ เอช 3G+ ประเดิมศักราชใหม่ ผสานความโดดเด่น 6 ด้าน

January 18th, 2013 No comments

ทั้งเครือข่าย แพ็กเกจ ดีไวซ์ คอนเทนต์ สิทธิพิเศษ และบริการหลังการขาย
มอบอิสระกับทุกไลฟ์สไตล์ชาวเอช ที่ให้สนุกได้ทุกที่ทุกวัน

กรุงเทพฯ 18 มกราคม 2556 – ทรูมูฟ เอช เดินหน้าตอกย้ำผู้นำบริการ 3G ตัวจริง เอาใจสาวก
ชาวเอช ทั่วไทย ส่งแคมเปญใหญ่รับปีใหม่ “อิสระกับไลฟ์สไตล์ชาวเอช ที่ให้สนุกได้ทุกที่ทุกวัน”
ผสานความโดดเด่น 6 ด้าน ทั้งโทรชัด เน็ตแรง บนเครือข่าย 3G+ ทรงประสิทธิภาพ ครอบคลุม
มากที่สุดในไทย แพ็กเกจหลากหลาย เลือกได้ตามความต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะโทรหรือ
เล่นเน็ตดีไวซ์ทุกระดับ เลือกได้ทุกแพลตฟอร์ม คอนเทนต์และแอพพลิเคชั่นทั้งสาระและบันเทิง
สนุกได้ทุกวันจันทร์–อาทิตย์ กิจกรรมและสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และบริการหลังการขาย
ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมคู่ขวัญ ณเดชน์ – ญาญ่า มอบความสนุกและอิสระแบบไร้ขีดจำกัดสำหรับชาวเอชทั่วประเทศ

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า
“จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมาของแคมเปญ “เปลี่ยน” ที่มีดาราคู่ขวัญ ณเดชน์ และ ญาญ่า ชวนคนไทย
ทั้งประเทศเปลี่ยนมาใช้ทรูมูฟ เอช 3G+ พร้อมแนะนำ GO Live 3031 มือถือ 3G+ และ GO Live S1 สมาร์ทโฟน 3G+ ให้ใช้ทรูมูฟ เอช 3G+ กันง่ายๆ ในปีนี้ ทรูมูฟ เอช เดินหน้าเต็มพิกัด ต่อยอดความสนุกด้วยแคมเปญ
“อิสระกับไลฟ์สไตล์ชาวเอช ที่ให้สนุกได้ทุกที่ทุกวัน” ผนวกศักยภาพความโดดเด่น 6 ด้าน ทั้งเครือข่าย แพ็กเกจ ดีไวซ์ คอนเทนต์และแอพพลิเคชั่น สิทธิพิเศษ และบริการหลังการขาย เพื่อให้ชาวเอชสนุกกับความพิเศษและประสบการณ์ใหม่ๆ ทุกที่ทุกเวลา

สนุกกับความพิเศษและประสบการณ์ใหม่ ด้วยศักยภาพความโดดเด่นจาก ทรูมูฟ เอช ดังนี้
1. เครือข่าย – สนุกและอิสระเต็มที่กับเครือข่าย 3G+ บนคลื่นความถี่ 850 MHz ที่โทรชัด เน็ตแรง ครอบคลุม
มากที่สุดในไทยพร้อมรองรับการใช้งานบนคลื่นความถี่ 2.1 GHz แบบไม่สะดุด ที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับโครงข่าย เร็วๆ นี้
2. แพ็กเกจ – แนะนำ 4 แพ็กเกจใหม่ โดนใจไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ทั้ง iPlay, iTalk, iNet และ iSmart
เอาใจทั้งคนชอบโทร หรือเล่นเน็ต
3. ดีไวซ์ – สนุกกับดีไวซ์ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์โฟน สมาร์ทโฟนหลากหลายแพลตฟอร์ม และแอร์การ์ด พร้อมพบกับ
• GO Live 3031 รุ่นใหม่ สีขาว แถมสายเคเบิ้ลเพื่อใช้ต่อเป็นโมเด็มเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเพิ่มช่องรายการทีวี อาทิ Food Planet แนะร้านค้าและผลิตภัณฑ์สุดอร่อย Sabaidee TV บันเทิงครบรสยกค่ายอาร์สยาม และ Work Point ให้ดูได้จุใจมากขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่น H TV เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง
990 บาท

• GO Live S1 เพิ่มฟังก์ชั่นลูกเล่น โดยเพิ่มเฟรมแบบต่างๆ และสติ๊กเกอร์รูปญาญ่า ใน H Camera, แอพพลิเคชั่นเอาใจแฟนคลับญาญ่า กับ H Club by Yaya และ H Lifestyle by Yaya แนะนำแอพฯ
ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สนุกคุ้มค่าในราคาเพียง 2,990 บาท
• แอร์การ์ด สีส้ม รองรับ 3G+ 7.2 Mbps ในราคา 990 บาท และรองรับ 3G+ 21 Mbps ในราคา
1,290 บาท พร้อมอัพเกรดซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ที่สามารถนำไปต่อกับแท็บเล็ตที่ไม่มีซิม แล้วสามารถเล่นเน็ตได้ทันที
4. คอนเทนต์และแอพพลิเคชั่น – สนุกทั้ง 7 วันกับหลากหลายแอพพลิเคชั่นและคอนเทนต์ที่ไม่ซ้ำกัน ตั้งแต่
วันจันทร์-อาทิตย์ ไม่ว่าจะดูหนัง ดูทีวี ฟังเพลง ฟังวิทยุ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว หรือ กีฬา เอาใจทุกไลฟ์สไตล์ชาวเอช
5. กิจกรรมและสิทธิพิเศษ – เต็มอิ่มตลอดทั้งปีกับหลากหลายกิจกรรม อาทิ Music of the Month มันส์กับคอนเสิร์ตทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน และกิจกรรมที่ให้ชาวเอชสนุกได้ทุกที่ทุกวันในจังหวัดต่างๆ พิเศษ!
เตรียมพบกับเซอร์ไพรส์จาก ณเดชน์ และ ญาญ่า สำหรับชาวเอชโดยเฉพาะ
6. บริการหลังการขาย – บริการหลังการขายด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งร้านทรูช้อปกว่า 250 สาขาทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้า โทร 1331 รวมถึงช่องทางอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ บริการ iService ผ่านเว็บไซต์ www.truemove-h.com

นอกจากนี้ ทรูมูฟ เอช ยังจับกระแสคู่ขวัญ ณเดชน์ – ญาญ่า มาประชันกันตามคำเรียกร้อง ออกภาพยนตร์โฆษณา 2 ชุด 2 สไตล์ โดย ณเดชน์ รับบทพรีเซ็นเตอร์แนะนำ 4 แพ็กเกจใหม่ เอาใจทั้งคนชอบโทรหรือเล่นเน็ต เริ่มออกอากาศแล้วตั้งแต่วันนี้ ส่วน ญาญ่า จะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นกัน สามารถติดตามได้เร็วๆ นี้

“ทรูมูฟ เอช ยังคงมุ่งมั่นมอบประสบการณ์อิสระและความสนุกจากบริการ 3G+ ที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คนไทย
ไปสู่รูปแบบใหม่ และจะเดินหน้าพัฒนาบริการ ควบคู่ไปกับการสรรหาดีไวซ์ที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ ตอบโจทย์
ทุกรูปแบบการใช้งานด้วยแพ็กเกจที่หลากหลาย รวมถึงกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ ที่จะให้คนไทยได้รับประสบการณ์
ที่ดีเยี่ยมผ่านคอนเทนต์และแอพพลิเคชั่น ที่จะมอบอิสระไร้ขีดจำกัดในการใช้งานบนเครือข่าย 3G+ โทรชัด
เน็ตแรง และครอบคลุมมากที่สุดในไทย” นายอติรุฒม์ กล่าวสรุป

View :1292
Categories: Press/Release Tags:

ยุติปัญหาโรมมิ่งชายแดน กสทช. คุยลาว-มาเลย์ร่วมคุมสัญญาณมือถือ

January 18th, 2013 No comments

ข่าวดีของผู้บริโภค นักท่องเที่ยวหรือผู้อยู่อาศัยบริเวณชายแดนมาเลเซียและลาวหมดห่วงได้ ต่อไปนี้ไม่ต้องเสี่ยงกระเป๋าฉีกจากการโรมมิ่งโดยไม่ตั้งใจ หลังจากสำนักงาน ในฐานะหน่วยงานที่ต้องทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งมีหน้าที่วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนกัน ได้เจรจากับหน่วยงานของประเทศลาวและประเทศมาเลเซียแล้ว ในการกำหนดระยะและระดับสัญญาณของเทคโนโลยี 2G และ 3G ในพื้นที่เชื่อมต่อ โดยสัญญาณบริการมือถือของแต่ละประเทศจะข้ามชายแดนมาเป็นระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร และมีระดับสัญญาณที่อ่อนจนเครื่องมือถือของผู้ใช้บริการไม่สามารถจับสัญญาณได้

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณพื้นที่ชายแดน ที่เคยเกิดกรณีบ่อยครั้งที่ผู้ใช้บริการโทรออกหรือรับสายอยู่ในดินแดนฝั่งไทยแท้ๆ แต่กลับถูกคิดค่าบริการในอัตราสูงแบบบริการข้ามแดนอัตโนมัติหรือโรมมิ่งต่างแดน ทั้งนี้เหตุดังกล่าวเกิดเนื่องจากสัญญาณของผู้ให้บริการภายในประเทศนั้นอ่อนกว่า เครื่องที่พกติดตัวมาจึงเปลี่ยนโดยอัตโนมัติไปใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการจากอีกประเทศที่สัญญาณแรงกว่า ซึ่งปัญหาดังกล่าวน่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว อย่างน้อยในส่วนของพื้นที่ชายแดนด้านที่ติดกับประเทศลาว เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว หรือ JTC (Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies ได้มีการเจรจาและบรรลุข้อตกลงที่จะกำหนดสัญญาณ หรือ Signal Level ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่เชื่อมต่อชายแดน ว่าจะมีค่าสูงสุดไม่เกิน -90 dBm สำหรับส่วนของเทคโนโลยี 2G และไม่เกิน -100 dBm สำหรับเทคโนโลยี 3G รวมทั้งมีการกำหนดระยะการส่งสัญญาณด้วยว่า ในเขตพื้นที่พิเศษ หรือ Special Zone ที่เป็นเขตประชากรหนาแน่น ระยะการส่งสัญญาณข้ามชายแดนจะจำกัดไว้ที่ 1 กิโลเมตร ขณะที่เขตพื้นที่ทั่วไป หรือ General Zone จำกัดระยะที่สัญญาณจะข้ามแดนมาไว้ที่ 2 กิโลเมตร

“ค่าระดับสัญญาณสูงสุดตามที่กำหนด ทั้งของเทคโนโลยี 2G และ3G นั้นเป็นระดับที่จะทำให้เครื่องลูกข่าย หรือเครื่องมือถือของผู้ใช้บริการทั่วๆ ไปไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ดังนั้นปัญหาแบบที่เคยเกิดจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้ว เพราะภายใต้กติกาที่ตกลงร่วมกันนี้หมายความว่า ระดับสัญญาณของผู้ให้บริการมือถือของประเทศลาวที่ส่งข้ามมาในดินแดนไทยจะค่อนข้างอ่อน จนเครื่องของผู้ใช้บริการไม่เปลี่ยนไปหาโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าสัญญาณของเครือข่ายผู้ให้บริการไทยอ่อนกว่า ซึ่งถ้าหากยังเกิดกรณีเครื่องเปลี่ยนไปจับสัญญาณต่างแดนอัตโนมัติก็จะสะท้อนปัญหาเรื่องคุณภาพของโครงข่ายผู้ให้บริการไทย แสดงว่าบริเวณนั้นๆ อาจต้องมีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม” นายประวิทย์กล่าว

ส่วนในกรณีประเทศมาเลเซียนั้น นายประวิทย์เปิดเผยว่า มีข้อตกลงเดิมอยู่แล้วว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งสองประเทศต้องปรับลดพื้นที่ให้บริการ (Service Area Coverage) ของสถานีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ระบบเซลลูล่าให้อยู่ภายในเขตแดนของประเทศตนเท่านั้น โดยไม่ให้มีสัญญาณข้ามเขตแดน หรือมีให้น้อยที่สุด ดังนั้นจึงน่าจะมีความเสี่ยงลดลงอย่างมากเช่นกัน และแม้ว่าทางหน่วยงานโทรคมนาคมของมาเลเซียนั้นมีความพยายามเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าว แต่ท่าทีของไทยก็ยังคงยืนยันที่จะจำกัดพื้นที่เช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ยังคงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือว่า เพื่อความมั่นใจและสบายกระเป๋า (สตางค์) ในการใช้งานเมื่ออยู่บริเวณพื้นที่ชายแดน ยังควรต้องหมั่นสังเกตว่าเครื่องกำลังจับสัญญาณของเครือข่ายที่เราเปิดใช้บริการหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจ ไม่พลาด และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มโดยไม่จำเป็น

View :1346
Categories: Press/Release Tags:

เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2013 ปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าเพื่อประเทศไทย

January 17th, 2013 No comments


เอไอเอส ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ ประกาศวิสัยทัศน์ AIS Vision 2013 Moving Forward ยกปี 2013 เป็นปีแห่งการก้าวกระโดดไปข้างหน้าของทุกอุตสาหกรรมจากผลของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารโทรคมนาคมด้วยการเริ่มต้นของเทคโนโลยี 3G 2100 MHz เต็มรูปแบบ สร้างโอกาสทางการแข่งขัน เสริมแกร่งประเทศไทย
นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในฐานะโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ ได้มีส่วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโลกแห่งการสื่อสารในทุกที่ ทุกเวลา อย่างเท่าเทียมกัน ยกระดับขีดความสามารถทาง การแข่งขัน และสร้างโอกาสให้แก่ทุกกลุ่มอย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังมีส่วนมากกว่า 2%ในการสร้างการเติบโตของ GDP ประเทศ สร้างงานมากกว่า 300,000 ตำแหน่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เปิดช่องทางสร้างรายได้หลักให้แก่ธุรกิจเพลงที่มีการซื้อ-ขายเพลงมากกว่า 20 ล้านเพลงต่อปี, เปิดโลกดิจิตอลแห่งการอ่านให้แก่คนไทยด้วย E-Book ที่มีการดาวน์โหลดมากกว่า 200,000 เล่มต่อเดือน, เปิดมิติใหม่ของการนำเสนอข่าวแบบ Instant มากกว่า 24 ล้านข่าวต่อเดือน และเปิดโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบคมนาคม ขนส่ง สาธารณสุข การศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างไร้ขีดจำกัด”
“ปี 2013 นับเป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นของประเทศไทย จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มอบใบอนุญาตการให้บริการ 3G ในย่านความถี่ 2100 MHz ให้แก่ผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงถือเป็นจังหวะแห่งความท้าทายยิ่งของทุกภาคส่วนในประเทศ ที่จะสร้างโอกาสทางการแข่งขันจากการเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว โดยภาพของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
- การเติบโตของตลาดอุปกรณ์สื่อสาร หรือ Smart Device จากความต้องการของผู้บริโภคที่จะ Upgrade อุปกรณ์จาก 2G มาสู่เครื่องที่รองรับ 3G รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ของ 3G
- โอกาสมหาศาลสำหรับการเติบโตของ Mobile Application ที่จะทำให้กลุ่ม Application หรือ Software Developer สามารถเปิดตลาดใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ในวงกว้าง
- รูปแบบใหม่ๆของการประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเพื่อประโยชน์เฉพาะของหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การศึกษาทางไกล, การสาธารณสุขทางไกล, ระบบการขนส่งทั้งส่วนบุคคลและธุรกิจ, ฯลฯ
นายสมประสงค์ ชี้ให้เห็นภาพการเติบโตของปี 2013 ว่า “อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
- ส่วนธุรกิจบริการแอร์ไทม์ จะเติบโตราว 7% โดยแบ่งเป็น 2% จะเกิดจากการใช้งานด้านเสียง และมากกว่า 60% จะเกิดจากการใช้งานข้อมูล
- ส่วนธุรกิจการจำหน่ายเครื่องที่คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 15% ซึ่งมากกว่า 7 ล้านเครื่องจะมาจากการจำหน่าย Smart Phone และมากกว่า 1 ล้านเครื่องจะมาจาก Smart Device ประเภทแท็บเล็ต”

สำหรับกลยุทธ์ของเอไอเอสนั้น นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “คุณภาพ อันจะนำมาซึ่ง สุดยอดประสบการณ์จากการให้บริการในทุกส่วน หรือ The Best Customer Experience ยังคงเป็นหัวใจหลักที่เรายึดเป็นเป้าหมายในการให้บริการ ซึ่งเอไอเอสมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นกับบริการ AIS 3G โดยในครึ่งปีแรกจะครอบคลุมจังหวัดหลักในทุกภาค และครบทั้ง 77 จังหวัดในครึ่งปีหลัง ซึ่งแน่นอนว่า การขยายเครือข่ายจะมาพร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความเสถียรของการใช้งาน Data และ ความชัดเจน ต่อติดง่าย สายไม่หลุดของการใช้งานด้านเสียง ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร อันจะเป็นฐานต่อยอดการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่จะเท่ากับเป็นการหนุนอัตราเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนต่อไป”
“นอกจากนี้ในเชิงของการบริหารจัดการองค์กร ปีนี้ถือเป็นปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังจากพนักงานกว่า 9,000 ชีวิต ที่พร้อมด้วยความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และมุมมอง ที่สามารถสร้างสรรค์บริการในยุค 3G อย่างเต็มรูปแบบ ได้ร่วมกัน Commit ว่าจะมอบบริการ3 G ที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าและคนไทยเสมอ”

โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ หัวหน้าผู้บริหารด้านการตลาด เผยถึงปรากฏการณ์ทางการตลาดในปี 2013 ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2013 มีความต้องการหลักๆคือ ต้องการเชื่อมต่อเข้าสู่โลก Online และ Social Network ตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารยุคใหม่ ที่พกพาได้สะดวก สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานทั้งเรื่องงาน และ ส่วนตัว ทุกที่ ทุกเวลา แบบ Real Time ดังนั้นเมื่อโครงสร้างพื้นฐานเริ่มมีความพร้อมแล้ว การพัฒนาบริการเพื่อลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราเตรียมการมาล่วงหน้าเพื่อให้ทันความต้องการและก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นรับยุค 3G นั่นเอง โดยเอไอเอสได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจสร้างตำนานบทใหม่ทางการตลาดในยุค 3G อย่างมีสีสันและเข้าถึงในทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่
1. เปิดตัวสมาร์ทโฟนคุณภาพที่รองรับ 3G อย่างต่อเนื่องตลอดปี ด้วยแนวคิด “มือถือ 3G เพื่อคนไทย” ด้วยระดับราคาเริ่มต้นเพียงหลักพันบาท พร้อมแพ็คเกจการใช้งานที่สอดรับกับชีวิตในแบบคุณ ทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. เปิดตัวบริการแห่งโลกดิจิตอลที่ยกระดับการใช้ชีวิตและมอบสุดยอดประสบการณ์อีกขั้น อาทิ
- Calling Post : แสดงสถานะที่เชื่อมต่อจาก Social Media ของคุณแบบ Real Time ให้ผู้ที่โทรเข้ามาได้รับทราบทุกความรู้สึกของคุณ (กุมภาพันธ์ 2013)
- My Cloud : พื้นที่ดิจิตอลส่วนตัวให้คุณจัดเก็บข้อมูลสำคัญได้ด้วยตัวเอง พร้อมเคลื่อนย้ายได้ในทุกระบบปฏิบัติการ ทั้งแอนดรอยด์, วินโดวส์, แอ็ปเปิ้ล, ซิมเบี้ยน และ แบล็คเบอรี่ (กุมภาพันธ์ 2013)
- : โลกแห่งภาพยนตร์ทั้งไทย/เทศในมือคุณจากความร่วมมือกับ 2 ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ คือ สหมงคลฟิล์มและ จีทีเอช พร้อมให้บริการแล้วทั้งบนแอ็ปเปิ้ลและแอนดรอยด์ (กุมภาพันธ์ 2013)
- AIS mPay Master Card : เปิดโลกแห่งอำนาจการใช้จ่ายที่ประเมินค่าไม่ได้จาก MasterCard ใน AIS 3G Sim Card ที่จะปฏิวัติรูปแบบการใช้จ่ายของคุณในยุค 3G (เร็วๆนี้)
- AIS mPay Rabbit : ยกระดับความสะดวกในการโดยสารรถไฟฟ้า BTS ด้วยบัตร Rabbit ใน AIS Smart Phone (ไตรมาส 3)
- AIS Privilege App : สุดยอดสิทธิพิเศษจากมากกว่า 10,000 พาร์ทเนอร์ เพียงปลายนิ้วบนสมาร์ทโฟนทุกระบบปฏิบัติการ (กุมภาพันธ์ 2013)

โดยเอไอเอสยังคงสร้างความต่อเนื่องของการร่วมมือกับกลุ่มผู้มีไอเดียผ่านโครงการ AIS The StartUp ทั้งในรูปแบบของการร่วมพัฒนาบริการ, ร่วมทุน หรือ ร่วมเปิดโอกาสใหม่ๆทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งโฉมหน้าของ Application และ Digital Service ในยุค 3G อย่างชัดเจน”
“สุดยอดงานบริการลูกค้าเป็นอีก 1 หัวใจสำคัญในการส่งมอบบริการคุณภาพ ที่นอกเหนือจากอำนวยความสะดวกแล้ว จะต้องมาจากความเข้าใจใน Customer Journey ของยุค 3G ดังนั้นเอไอเอสจึงใช้งบประมาณมากกว่า 2,000 ล้านบาทยกระดับช่องทางการส่งมอบบริการและเสริมศักยภาพบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น AIS Shop ที่มีการขยายต่อเนื่องและเตรียมเปิดตัว AIS Online Store เต็มรูปแบบในไตรมาสแรก, AIS Call Center ที่ก้าวสู่การเป็น Online Call Center, Telewiz 450 แห่ง และ Telewiz Plus 40 แห่ง ที่มีศักยภาพทั้งการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และการให้บริการในยุค 3G” นายสมชัย กล่าว

โดยนายสมประสงค์ ย้ำในตอนท้ายว่า “ปีนี้ประเทศไทยจะมีการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการของโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมและบรอดแคสติ้ง เริ่มต้นจาก 3G, , Digital TV, ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันในเวทีอาเซียน และระดับสากล โดยเอไอเอสพร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้ประกอบการในการสนับสนุนและร่วมสร้างการเติบโตของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

View :1421
Categories: 3G Tags:

โนเกียเปิดตัว Nokia Lumia 620 สมาร์ทโฟนบนแพลทฟอร์ม WP8 สีสันสดใสราคาโดนใจ

January 15th, 2013 No comments

กรุงเทพฯ 15 มกราคม 2556: โนเกียเปิดตัว Nokia Lumia 620 สมาร์ทโฟนล่าสุดบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8ในประเทศไทย เสริมทัพ Nokia Lumia 920 และ Nokia Lumia 820 โดยมอบดีไซน์สดใส ขนาดกะทัดรัด สีสันสุดจี๊ด ในราคาโดนใจ แต่เปี่ยมประสิทธิภาพในการใช้งาน

นางสาวนนทวัน สินธวานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โนเกียกำลังดำเนินตามกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์บนสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรก” พร้อมเสริมว่า “ด้วยดีไซน์สุดสร้างสรรค์ ซอฟต์แวร์อัพเดตใหม่ล่าสุดของ Windows Phone 8 และประสบการณ์สุดพิเศษเฉพาะโนเกีย อาทิ เทคโนโลยีเลนส์ของโนเกีย และแผนที่โนเกีย ทำให้ Nokia Lumia 620 สามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างแน่นอน”

Nokia Lumia 620 มากับฝาครอบที่ถอดเปลี่ยนได้ซึ่งใช้เทคนิกการผสมสีสองชั้น มอบสีสันสุดจี๊ดสองเฉดในหนึ่งเดียว
โดยสีชั้นที่สองเป็นโพลีคาร์บอเนตชนิดใสที่มีการผสมสีลงไปแล้วนำไปซ้อนกับชั้นแรก เกิดเป็นสีสันใหม่ๆ พร้อมกับเพิ่มมิติความลึกให้กับตัวเครื่อง

Nokia Lumia 620 มีฟีเจอร์สุดล้ำเช่นเดียวกับ Nokia Lumia 920 และ Nokia Lumia 820 เช่น โปรแกรม Nokia Lenses แบบพิเศษต่างๆ ทั้งในกล้องหลักขนาด 5 เมกะพิกเซล และกล้องหน้าแบบ VGA โดยสามารถใช้ฟังก์ชั่น Cinemagraph สำหรับสร้าง
แอนิเมชั่นบนภาพนิ่ง ฟังก์ชั่น Smart Shoot เพื่อสร้างสรรค์ภาพที่ดีที่สุดจากหลากหลายเฟรมภาพ หรือลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกไปจากภาพ

Nokia Lumia 620


นอกจากนี้ยังได้เปิดตัว PhotoBeamer แอพฟรีที่ช่วยฉายภาพสวยๆ จากสมาร์ทโฟนไปยังหน้าจอที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เพียงแค่ส่องกล้องไปที่ QR Code

Nokia Lumia 620 ให้คุณเข้าถึงประสบการณ์การใช้งานระบบแผนที่นำทาง รวมถึงเทคโนโลยี Nokia City Lens ซึ่งแสดงข้อมูลของสถานที่ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ผ่านหน้าจอ Nokia Lumia เท่านั้น

ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นดีๆ มากกว่า 120,000 แอพบน Windows Phone Store ให้ผู้ใช้งาน Nokia Lumia ได้เลือกสรร
ครบครันทั้งแอพเพื่อการทำงาน ข่าวสาร สังคมออนไลน์ ความบันเทิง เกมส์ กิน-ดื่ม-เที่ยว ถ่ายภาพ ฯลฯ เช่น
K-Mobile Banking Plus, Evernote, CNN, ThaiTV3, Facebook, WhatsApp, Major Movie Plus, SF Showtimes, Singhapp,
Angry Birds, Need for Speed, Where’s My Water และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของโนเกีย ไมโครซอฟท์ ผู้ให้บริการเครือข่าย พันธมิตร และนักพัฒนา

พร้อมกันนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายได้ร่วมกันมอบดาต้าแพคเกจสุดประหยัด หลากหลายให้เลือกสรร โดยเอไอเอสมอบแพคเกจเสริมให้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 3G/Edge+ 1GBในราคาเพียง 199 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 8 เดือน ดีแทคมอบแพคเกจสมาร์ทโฟนให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตดีแทค 3G/Edge 2GB ในราคา 539 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 18 เดือน ทรูมูฟมอบแพคเกจสมาร์ทโฟน 4 แพคเกจให้เลือกใช้งานอินเตอร์เน็ตตามความต้องการ พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับผู้สมัครใช้งานใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ให้บริการ
แต่ละเครือข่าย

Nokia Lumia 620 พร้อมวางจำหน่ายในราคา 8,250 บาท มี 5 สีสุดจี๊ดให้เลือกได้แก่ สีเขียวมะนาว ชมพู เหลือง ฟ้า และ ขาว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia Lumia 620 ได้ที่ Nokia Shop และร้านค้าชั้นนำ หรือคลิก www.nokia.co.th/lovelumia

View :2377

กทค.ลุยเตรียมเปิดประมูล 4G ลั่นปี 57 แจ้งเกิด

January 14th, 2013 No comments

กทค.ลุยเตรียมเปิดประมูล ลั่นปี 57 แจ้งเกิด

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ()ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) เปิดเผยว่า หลังจากกสทช.ได้ผ่านพ้นการเปิดประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิ๊กกะเฮิร์ตส์เพื่อให้บริการมือถือระบบ 3 จีไปแล้วเมื่อปลายปี 55 ที่ผ่านมา เท่าที่ติดตามผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทราบว่า คงจะสามารถเปิดให้บริการบางส่วนได้ ประมาณต้นเดือนเมษายนนี้
อย่างไรก็ตามแม้หลายฝ่ายยังคงมองว่าประเทศไทยก็ยังคงล่าช้ากว่าเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวที่เปิดให้บริการมือถือระบบ 4 จีไปแล้ว แต่ก็ไม่ถือว่าล่าช้าไปมากเพราะบางประเทศเพิ่งเริ่มจะใช้ ส่วนประเทศไทยคาดว่าอีกประมาณไม่เกิน 2 ปีจากนี้เชื่อว่าเราจะสามารถเปิดใช้บริการ 4จี ได้ โดยล่าสุด กสทช.ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อเตรียมการเปิดประมูล 4จีแล้วเช่นกัน เนื่องจากสัญญาสัมปทานมือถือบนคลื่นความถี่1800 เมกะเฮิร์ตช์ระหว่างบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) กับบริษัททรูมูฟ และบริษัทดีพีซีจะหมดลงในเดือนกันยายนนี้ ทำให้ต้องมีการคลื่นความถี่กลับมาที่กสทช. ดังนั้นกสทช.จึงต้องนำคลื่นความถี่นี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้คลื่นดังกล่าวยังเป็นระบบ 2จีหรืออัพเกรตเป็น 2.5จีก็ตาม แต่คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตช์ สามารถนำไปใช้เป็น 4G ได้แล้วในหลายประเทศทั่วโลก
“แนวทางที่มีความเป็นไปได้ ก็คือการนำคลื่นดังกล่าวไปให้บริการมือถือระบบ 4 จีที่ทั่วโลกกำลังเดินไปสู่เทคโนโลยีนี้กันเพราะหากเรายังคงใช้เทคโนโลยีเดิมก็จะมีปัญหาในอนาคต นั่นคือการผลิตอุปกรณ์จะน้อยลง ทำให้การดูแลรักษาแพงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องตามให้ทันเทคโนโลยีให้ทัน หรือไม่ก็ต้องจ้างผลิตอุปกรณ์ที่ทั่วโลกไม่ผลิตแล้ว”
อย่างไรก็ตามการจะเดินไปสู่เทคโนโลยี่4 จีไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ เพราะหลังสิ้นสุดสัมปทานยังคงมีลูกค้าในระบบเดิมอยู่อีกกว่า 10 ล้านเลขหมาย กสทช.จึงต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการทำงานและเริ่มทำงานเพื่อเตรียมการเมื่ออายุสัญญาสัมปทานหมดลงเพื่อดูแลผู้บริโภคเหล่านี้ว่าจะทำอย่างไร
ส่วนที่ว่า เมื่อมีการนำคลื่นความถี่4G มาใช้แล้วราคาค่าบริการถูกลง หรือไม่ ยืนยันได้ว่า ถูกลงแน่นอน เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและการติดตั้งโครงข่ายต่างๆ การจัดการง่ายขึ้น จึงทำให้การลงทุนหรือต้นทุนต่ำลง ทั้งนี้ เมื่อการลงทุนต่ำลงก็ทำให้ราคาค่าบริการต่ำลงตามไปด้วยเช่นกัน เป็นไปตามแนวโน้มของระบบโทรคมนาคมที่ราคาจะลดต่ำลงไปเรื่องๆทุกปี ๆละประมาณ 5-8 %
อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาการประมูลนั้นตนเองคงไปชี้อะไรไม่ได้ แต่ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากการประมูลครั้งก่อนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก ทั้งที่การตั้งราคาประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ครั้งก่อนเราไม่ได้ถูกกว่าประเทศอื่น แต่ก็ถูกโจมตี

View :1312
Categories: 3G Tags:

เชค พอยต์ คาดการณ์แนวโน้มภัยคุกคามระบบรักษาความปลอดภัยในปี 2556

January 9th, 2013 No comments

โดย นายราลินแกม โซกาลินแกม ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียใต้
บริษัท เชค พอยต์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด

ในช่วงใกล้สิ้นปี 2555 และได้เวลาต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง คุณอาจกำลังจัดเตรียมแผนธุรกิจและแผนงานด้านไอทีประจำปี 2556 ของคุณไว้ให้พร้อม เช่นเดียวกับบรรดาอาชญากรไซเบอร์ก็กำลังเดินหน้าปรับใช้ภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายไปที่ระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะและองค์กรทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต้องประสบกับปัญหาด้านการละเมิดและการเจาะระบบที่ร้ายแรงหลายอย่าง และแน่นอนว่าทั้งผู้โจมตีและองค์กรธุรกิจจะต้องพัฒนาอาวุธที่จะนำมาใช้ต่อกรระหว่างกันอย่างต่อเนื่องใน ปี 2556 โดยฝ่ายไอทีและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจะต้องสามารถเอาชนะกลวิธีและแนวทางต่างๆ ที่ แฮกเกอร์กำลังปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงจะสามารถปกป้ององค์กรของตนได้

ต่อไปนี้คือภัยคุกคามและแนวโน้มของระบบรักษาด้านความปลอดภัยที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้

ภัยคุกคามที่ 1: วิศวกรรมสังคม

เริ่มต้นด้วยกลวิธีแบล็คแฮทที่มีรูปแบบท้าทายหรือเชื้อเชิญให้เหยื่อหลงเชื่อและดำเนินการตามที่ต้องการทั้งในโลกจริงและโลกดิจิทัล หรือที่เรียกว่า วิศวกรรมสังคม ก่อนที่ยุคคอมพิวเตอร์จะเฟื่องฟู สิ่งนี้หมายถึงการล่อลวงความลับของบริษัทด้วยการใช้วาจาที่แยบยล แต่ขณะนี้วิศวกรรมสังคมได้ย้ายเข้าสู่เครือขายสังคมออนไลน์แล้ว ซึ่งลุกลามไปถึง Facebook และ LinkedIn ด้วย

ปัจจุบันผู้โจมตีกำลังใช้เทคนิควิศวกรรมสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งร้ายแรงเกินกว่าจะเพียงแค่ล่อลวงพนักงานที่ตกเป็นเป้าหมายให้บอกข้อมูลส่วนตัวออกมาเท่านั้น โดยในช่วงปีที่ผ่านมา บรรดาผู้โจมตีได้ใช้วิธีการติดต่อเข้าไปยังพนักงานต้อนรับและขอให้โอนสายไปยังพนักงานที่ตกเป็นเป้าหมาย เพื่อที่จะให้เห็นว่าการติดต่อนั้นเกิดขึ้นจากภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวอาจไม่จำเป็นในกรณีที่รายละเอียดซึ่งอาชญากรไซเบอร์กำลังต้องการได้รับการโพสต์ไว้แล้วบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นเครือข่ายที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีการเชื่อมโยงบุคคลและองค์กรต่างๆ เข้าด้วยกัน และแต่ละบุคคลก็มีเพื่อนหรือผู้ร่วมงานติดตามโปรไฟล์ของตนอยู่ในจำนวนที่มากพอที่จะสร้างให้เกิดกลลวงด้านวิศวกรรมสังคมขึ้นได้

ภัยคุกคามที่ 2: ภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threats : APT)

วิศวกรรมสังคมเป็นภัยคุกคามที่มีความสำคัญ เนื่องจากสามารถใช้เป็นรากฐานสำหรับการโจมตีขั้นสูงที่มีขีดความสามารถในการทะลุผ่านกำแพงความปลอดภัยขององค์กรเข้ามาได้ ในปีนี้มีการตรวจพบการโจมตีที่รับรู้กันในวงกว้าง ได้แก่ มัลแวร์ Gauss และ Flame ซึ่งเป็นมัลแวร์ที่ตั้งเป้าหมายการโจมตีไปที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การโจมตีดังกล่าวเรียกว่า ภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threats: APT) มีความซับซ้อนในระดับสูงและได้รับการสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงเครือข่ายและทำการขโมยข้อมูลอย่างเงียบๆ ในลักษณะของการโจมตีแบบค่อยเป็นค่อยไป (low-and-slow) ที่มักจะยากต่อการตรวจจับ ทำให้โอกาสที่การโจมตีในรูปแบบนี้จะประสบผลสำเร็จจึงมีสูงมาก

นอกจากนี้ APT ไม่จำเป็นต้องพุ่งเป้าการโจมตีไปที่โปรแกรมที่มีชื่อเสียง เช่น Microsoft Word แต่สามารถกำหนดเป้าหมายไปที่พาหะอื่นๆ แทนได้ เช่น ระบบแบบฝังตัวต่างๆ จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์พกพาจำนวนมากที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แต่การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าสู่ระบบขององค์กรนั้นกลับยังไม่ค่อยได้รับการตระหนักถึงเท่าใดนัก

ในขณะนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายของเราอยู่ การโจมตีแบบ APTก็ยังคงเดินหน้าจู่โจมหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ภัยคุกคามที่ 3: ภัยคุกคามภายใน

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการโจมตีที่เป็นอันตรายที่สุดบางอย่างมักจะเกิดจากภายในองค์กรเป็นหลัก และสามารถสร้างความเสียหายได้ในระดับสูงสุดตามระดับสิทธิ์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดำเนินการกับข้อมูลได้ จากการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา, ศูนย์ป้องกันภัยคุกคามภายในของ CERT จากสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน และหน่วยตำรวจลับสหรัฐอเมริกา พบว่าบุคลากรภายในองค์กร (โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงิน) ที่กระทำความผิดสามารถรอดพ้นจากความผิดของตนได้ยาวนานเกือบ 32 เดือนก่อนที่จะได้รับการตรวจพบ แม้ว่าความไว้วางใจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่ความไว้วางใจมากเกินไปก็อาจทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายได้เช่นกัน

ภัยคุกคามที่ 4: การใช้อุปกรณ์ส่วนตัว หรือ BYOD

ประเด็นด้านความไว้วางใจมีความสำคัญต่อโลกที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์มือถือเช่นกัน เนื่องจากองค์กรธุรกิจจำนวนมากกำลังพยายามที่จะปรับใช้นโยบายและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในลักษณะผสมผสานเพื่อจัดการกับปรากฏการณ์การนำอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาใช้งาน (bring-your-own-device: BYOD) จะเห็นได้ว่าขณะนี้ผู้ใช้จำนวนมากกำลังใช้งานอุปกรณ์พกพาของตนในลักษณะเดียวกับพีซีมากขึ้น และสิ่งนี้กำลังเปิดรับการโจมตีผ่านเว็บเช่นเดียวกับที่พวกเขาพบเมื่อใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของตน

สำหรับผู้โจมตีแล้ว ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามมากขึ้นที่จะหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจจับและการตรวจสอบโปรแกรมที่ผู้จำหน่ายอุปกรณ์มือถือนำมาใช้ในการป้องกันลูกค้าของตน แต่การเพิ่มจำนวนของ iPhone, โทรศัพท์ Google Android และอุปกรณ์อื่นๆ ที่นำเข้ามาใช้ในที่ทำงานนั้น กำลังเปิดประตูอีกบานให้ผู้โจมตีเข้ามายังระบบได้ง่ายขึ้น โปรดระลึกไว้เสมอว่า สมาร์ทโฟนของคุณมีกล้อง มีไมโครโฟน และสามารถบันทึกการสนทนาได้ และแน่นอนว่าเมื่อคุณสมบัติเหล่านี้สามารถเข้าถึงเครือข่ายองค์กรของคุณได้ ก็อาจเป็นดาบสองคมสำหรับการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรของคุณได้เช่นกัน

ภัยคุกคามที่ 5: การรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์

BYOD ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบรักษาความปลอดภัยที่องค์กรจะต้องสร้างล้อมรอบข้อมูลที่สำคัญไว้ แต่ยังมีแนวโน้มที่เรียกว่าการประมวลผลแบบคลาวด์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากมีบริษัทเป็นจำนวนมาก (และมากขึ้นเรื่อยๆ) กำลังวางข้อมูลของตนไว้ในบริการคลาวด์สาธารณะเพิ่มมากขึ้น บริการเหล่านี้จึงตกเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ และอาจเป็นจุดสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบปัญหาได้เช่นกัน สำหรับองค์กรธุรกิจแล้ว ระบบรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงเมื่อต้องเจรจากับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ และเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรธุรกิจจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนที่สุดด้วย

ภัยคุกคามที่ 6: HTML5

การนำการประมวลผลแบบคลาวด์เข้ามาใช้งานได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการโจมตีไปอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการนำ HTML5 เข้ามาใช้งานนั่นเอง จากงานประชุมแบล็กแฮทในช่วงต้นปีนี้ ซึ่งเป็นเวทีที่รวมบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมาไว้ด้วยกันนั้น ทำให้เราได้รับทราบถึงสัญญาณการโจมตีที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และพบด้วยว่าความสามารถด้านการรองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์มของ HTML5 และการผสานรวมของเทคโนโลยีต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้เกิดการโจมตีใหม่ๆ ขึ้น เช่น การใช้ฟังก์ชั่น Web Worker ในทางที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าจะมีความระมัดระวังในการใช้งาน HTML5 มากขึ้น แต่เนื่องจากสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ จึงมีโอกาสที่นักพัฒนาจะดำเนินการผิดพลาดและเปิดช่องให้ผู้โจมตีจะใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดดังกล่าวได้ ดังนั้น เราจึงจะได้พบการโจมตีที่พุ่งเป้าไปที่ HTML 5 เพิ่มขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอน แต่ก็คาดหวังว่าจะค่อยๆ ลดลงเมื่อมีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ภัยคุกคามที่ 7: บ็อตเน็ต

แม้ว่าการแข่งขันพัฒนาอาวุธป้องกันระหว่างนักวิจัยและผู้โจมตีจะนำไปสู่นวัตกรรมเป็นจำนวนมาก แต่ก็คาดกันว่าอาชญากรไซเบอร์จะทุ่มเทเวลาอย่างหนักเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุด เช่น การทำให้แน่ใจว่าบ็อตเน็ตของตนจะมีความพร้อมใช้งานและสามารถแพร่กระจายได้ในระดับสูง ขณะที่มาตรการจัดการที่นำเสนอโดยบริษัทต่างๆ เช่น ไมโครซอฟท์ ก็อาจทำได้เพียงแค่หยุดการทำงานของสแปมและมัลแวร์ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากผู้โจมตีไม่ได้หยุดที่จะเรียนรู้เทคนิคการจัดการดังกล่าว อีกทั้งยังได้นำสิ่งที่เรียนรู้ได้มาเสริมความสมบูรณ์ให้กับอาวุธร้ายของตนด้วย และแน่นอนว่าบ็อตเน็ตจะยังคงอยู่ที่นี่ตลอดไป

ภัยคุกคามที่ 8: มัลแวร์ที่มีเป้าหมายอย่างแม่นยำ

ผู้โจมตีกำลังเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ที่นักวิจัยใช้ในการวิเคราะห์มัลแวร์ และแนวทางนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผู้โจมตีสามารถพัฒนามัลแวร์ที่สามารถหลบหลีกการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างดีเยี่ยม ตัวอย่างของการโจมตีเหล่านี้ รวมถึง Flashback และ Gauss โดยมัลแวร์ทั้งสองสายพันธุ์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะ Gauss ที่สามารถหยุดนักวิจัยไม่ให้ดำเนินการวิเคราะห์มัลแวร์ได้โดยอัตโนมัติ และในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ ผู้โจมตีจะยังคงเดินหน้าปรับปรุงและปรับใช้เทคนิคเหล่านี้ รวมทั้งยังจะพัฒนาให้มัลแวร์ของตนมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้สามารถพุ่งเป้าโจมตีไปที่คอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าไว้อย่างเฉพาะได้

สิ่งที่แน่นอนสำหรับปี 2556 ก็คือจะมีการโจมตีและการแพร่ระบาดของมัลแวร์ผ่านทางพาหะที่ครอบคลุมเครือข่ายสังคมไปจนถึงอุปกรณ์มือถือของพนักงานในองค์กร เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการจะยังคงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับเทคนิคใหม่ๆ ของอาชญากรไซเบอร์ที่พยายามเลี่ยงผ่านการป้องกันเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เหตุผลสำคัญกว่านั้นก็คือการสร้างโซลูชั่นความปลอดภัยเดียวที่สามารถจัดการภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

View :1431

“เอซุส”เผยตัวเลขความสำเร็จปิดปี 2555 แง้มไตรมาสแรกส่งแท็บเล็ตเปิดตัวเพียบ

January 8th, 2013 No comments

“เอซุส” ซิสเต็ม ยูนิต เผยผลประกอบการปี 2555 รายได้รวมเพิ่มขึ้น เดินหน้ารุกตลาดแท็บเล็ต พร้อมลุยตลาด Accessories เต็มสูบ คาดทิศทางตลาดไอทีครึ่งปีแรกแข่งขันเดือด

นายพรเทพ วัชรอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ผลประกอบการของปี 2555 ที่ผ่านมา มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2554 28% โดยสัดส่วนรายได้มาจาก โน้ตบุ๊กและเน็ตบุ๊ก 98% อีแพดหรือแท็บเล็ต 1% และแพดโฟน (ที่เพิ่งลงตลาดประเทศไทยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา) มีรายได้คิดเป็น 1 % ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้จะเป็นว่าโน้ตบุ๊กและเน็ตบุ๊กเป็นหมวดที่สร้างรายได้หลักในกลุ่ม โดยเฉพาะตลาดในภาคใต้ เอซุส โน้ตบุ๊กประสบ ความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถสร้างยอดขายมาเป็นอันดับ 1”

สำหรับปี 2556 นี้ ไตรมาสแรก เราจะเน้นตลาดแท็บเล็ต ด้วยความมั่นใจในการออกแบบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงคุณภาพของสินค้า ดังนั้น ขบวนแท็บเล็ตที่จะนำมาเปิดตัวให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสจะไม่ผิดหวังทั้งด้วยรูปโฉมและราคาอย่างแน่นอน อาทิ เช่น Nexus7 และ Transformer Book เป็นต้น

“นอกจากนั้น เอซุส จะนำเข้าสินค้าในกลุ่ม Accessories เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยอย่างจริงจังเป็นปีแรก ด้วยรางวัลการันตีความสวยงามด้านการออกแบบของเอซุสที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เช่น Reddot, Good Design, iF Design Award ฯลฯ ทำให้เราเชื่อว่าตลาดของสินค้าในกลุ่มนี้จะมีบทบาทชัดเจนในปี 2556” นายพรเทพ กล่าว

ถึงแม้ว่าการแข่งขันของตลาดไอทีจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ความต้องการสินค้าของผู้บริโภคก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีแท็บเล็ตเป็นตัวชูโรง ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าในกลุ่มของโน้ตบุ๊ก ที่เน้นรองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 และ Android รวมถึงหน้าจอแบบทัชสกรีนที่ตอบโจทย์การใช้งานให้มากขึ้น

ด้านเป้าหมายของปี 2556 พาเหรดสินค้าของแท็บเล็ตที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยี่ การออกแบบที่สวยงาม นวัตกรรมดีๆ เก๋ ของแพดโฟน เข้าแถวเดินหน้าลงตลาดประเทศไทย รวมถึงโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ ที่พร้อมตอบทุกโจทย์การใช้งาน จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เอซุส ซิสเต็ม ยูนิต มีความเป็นไปได้ว่ารายได้รวมจะเพิ่มขึ้น 35-40% อย่างแน่นอน

View :1490
Categories: Gadgets, Technology Tags: