Home > Internet, Press/Release, Software > เนคเทคเปิดตัวสายลับจับเน็ตล่ม

เนคเทคเปิดตัวสายลับจับเน็ตล่ม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ() สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เปิดตัวระบบ “” ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้สามารถดูแลอุปกรณ์เครือข่ายทางด้านสารสนเทศได้เป็นจำนวนมาก มีประสิทธิภาพในการดูแลเครือข่ายที่อาจจะอยู่ในบริเวณเดียวกันหรืออยู่ห่างไกลออกไปได้อย่างทั่วถึง ผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าดูการทำงานตลอดเวลาก็ยังสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ช่วยให้เห็นภาพรวมของสถานะการทำงานของระบบ ทำให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกดูสถานะการทำงานย้อนหลังเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งสามารถสรุปภาพรวมของประสิทธิภาพของระบบได้ คาดระบบดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมของประเทศไทยในด้านการจัดการเครือข่ายที่ดีจะช่วยลดปัญหาการล่มของระบบ และลดการสูญเสียรายได้ลดการนำเข้าซอฟต์แวร์ราคาแพงจากต่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำ NetHAM ไปพัฒนาต่อยอดเป็นซอฟต์แวร์เชิงพานิชย์ที่สามารถแข่งขันได้ไนตลาดโลก

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)กล่าวว่า “จากความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีในองค์กร และมักจะประสบปัญหาอยู่บ่อยครั้งใน ๕ เรื่องคือ ๑.ปัญหาระบบเครือข่ายทำงานช้า ๒. บุคลากรทางด้านไอทีขาดความรู้ความชำนาญ ผู้ใช้งานขาดความรู้พื้นฐาน ๓. ความช้าในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ๔. ปัญหาในการวางระบบจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ข้อมูล ๕. ระบบควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสารช้า ทีมนักวิจัยของเนคเทคจึงได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบที่มีชื่อเรียกสั้นๆว่า NetHAM : Network Health Analysis and Monitoring มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งก็คือ ระบบที่ทำหน้าที่เฝ้ามองการทำงานของเครือข่าย คอยเก็บบันทึกสถานะการทำงาน และแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลทราบหากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายมีการทำงานที่ผิดปกติ เช่น เข้าเว็บไม่ได้ อีเมลไม่ถึง รับ-ส่งไฟล์ช้า โดย NetHAM มีคุณสมบัติสำคัญในการใช้งาน คือ ๑.เป็นระบบตรวจสอบสุขภาพของอุปกรณ์และบริการบนเครือข่าย ๒.เน้นการใช้งานที่เข้าใจง่าย ๓.เห็นภาพรวมของระบบชัดเจน ๔.เหมาะสำหรับผู้ดูแลเครือข่ายขนาดกลางและเล็กที่อาจไม่มีความเข้าใจในระบบเครือข่ายลึกซึ้ง ซึ่งเมื่อผู้มีหน้าที่ดูแลระบบสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพระบบของตนเอง หรือมีการแจ้งเตือนให้รู้ตัวได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นก็จะทำให้สามารถแก้ไขหรือป้องกันปัญหานั้นได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นและในวันนี้ NetHAM สายลับจับเน็ตล่ม มีความพร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการสาธารณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม ห้างร้าน อุตสาหกรรมขนาดย่อม หน่วยงานรัฐ เป็นต้น”

ด้านนางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยถึงแนวทางในการเปิดให้บริการว่า “NetHAM สายลับจับเน็ตล่ม เป็นระบบที่จะทำหน้าที่ในการดูแลประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแสดงแผนผังการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology), แสดงข้อมูลสรุปสถานะของแต่ละอุปกรณ์,ตรวจสอบและรายงานสถานะของอุปกรณ์และบริการบนเครือข่ายได้ เช่น web, mail, database, แสดงปริมาณการใช้ทรัพยากร Bandwidth, CPU, Memory ของอุปกรณ์เครือข่าย , รายงานสถานะย้อนหลังตามช่วงเวลาที่กำหนด และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบผ่านอีเมลทันทีที่พบความผิดปกติ และในวันนี้ สวทช. โดยทีมนักวิจัยของเนคเทค มีความพร้อมแล้วที่จะนำผลงานวิจัยพัฒนาระบบ NetHAM เปิดให้บริการสาธารณะและถ่ายทอดให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆภายในประเทศ เพื่อนำ NetHAMไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างให้เร็วที่สุด เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยถูกนำไปใช้งานจริง ที่สำคัญ สวทช.มุ่งหวังว่า NetHAM จะไปช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆได้ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SME) จะสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานด้านระบบเครือข่าย , กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อมด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จะสามารถนำ NetHAMไปต่อยอดทางธุรกิจได้ เช่น นำไปให้บริการติดตั้ง ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมพร้อมดูแล ระบบ เป็นต้น ที่สำคัญหากองค์กรใดต้องการพัฒนาระบบให้ตอบสนองกับธุรกิจและความต้องการขององค์กรของตนเองเป็นการเฉพาะ สวทช. โดย เนคเทค ก็ยินดีให้คำปรึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมให้เช่นกัน”

View :3371

Related Posts

You must be logged in to post a comment.