Home > Press/Release > คณะไอทีลาดกระบัง ปรับหลักสูตรใหม่ เปิดรับนักศึกษา ป.โท-เอกพร้อมมอบทุนการศึกษากว่า 10 ทุน

คณะไอทีลาดกระบัง ปรับหลักสูตรใหม่ เปิดรับนักศึกษา ป.โท-เอกพร้อมมอบทุนการศึกษากว่า 10 ทุน

ปรับหลักสูตรใหม่ เน้นความเข้มข้นในศาสตร์ทางด้านไอทียิ่งกว่าเดิม เพื่อเป็นใบเบิกทางให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมองหาโอกาสใหม่ในชีวิต พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่มีผลการเรียนดี และมีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก รวม 15 ทุน

รศ. ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า จากที่คณะได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และเอก มากว่า 15 ปีนั้น ได้มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เข้มข้น และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ โดยมองถึงความต้องการ และประโยชน์ของที่ผู้เข้ามาศึกษาที่คณะไอทีแห่งนี้จะได้รับหลังจากจบการศึกษาไปแล้วเป็นหลัก

ด้วยเหตุนี้ในปีที่ผ่านมาทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนหลักสูตรในระดับปริญญาโทใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาวิชาที่เข้มข้นมากกว่าเดิม โดยเน้นเนื้อหาไปในเรื่องศาสตร์ทางด้านไอทีที่มีความจำเป็น ทั้งสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านไอทีอยู่แล้วจะได้นำไปใช้เพิ่มศักยภาพในงานที่ทำ และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่สายงานในอาชีพนี้ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในตำแหน่งบริหารที่ต้องการความรู้ด้านไอทีในระดับที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบรู้รอบและรู้จริง

“การปรับหลักสูตรในครั้งนี้ ทางคณะฯ เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มความรู้ ศักยภาพ และความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนสายอาชีพไปทำงานทางด้านไอที และคนทำงานด้านไอทีที่มองหาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม” รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ กล่าว

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 2 แขนงวิชาด้วยกัน ได้แก่ แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (Information Systems Technology – IST) ที่เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่รับได้ทางเว็บไซต์ http://www.it.kmitl.ac.th/admissions หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของคณะฯ) และ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Information Technology and Management – ITM) ที่เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านไอที เพื่อเปลี่ยนสายงาน หรือเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

สำหรับในปีการศึกษา 2554 นี้ ทางคณะฯ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST) กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก1 จำนวน 5 คน, แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST) กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก2 จำนวน 20 คน, แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST) กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 60 คน และ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM) กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 60 คน ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้น เปิดรับนักศึกษาสามัญ จำนวน 3 คน และนักศึกษาทดลองเรียน จำนวน 2 คน ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.it.kmitl.ac.th โดยจะทำการเปิดรับถึงวันที่ 28 มกราคม 2554 นี้

สำหรับวันเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอนนั้น กลุ่มเรียนในเวลาราชการ จะเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่วนกลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ จะเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 ถ. วิภาวดีรังสิต (ทั้งนี้ ยกเว้นในบางรายวิชาเลือก ที่อาจเปิดสอนเฉพาะในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างคน มุ่งวิจัย และรับใช้สังคม ยังเป็นปณิธานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นทางคณะฯ จึงได้จัดสรรทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร) เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีผลการเรียนหรือการวิจัยที่ดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท แผน ก จำนวน 10 ทุน และในระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน รวมถึงทุนประเภทอื่น ๆ เช่น ทุนผู้ช่วยนักวิจัย โดยไม่มีข้อผูกพันหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาและสร้างคนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป

เกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ตั้งแต่ปี 2534 โดยไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาโครงการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (ปี พ.ศ. 2535 – 2539) และในการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้โอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาทั้งหมดมาดำเนินการภายใต้โครงการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2538 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2539

View :1117

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.