Archive

Posts Tagged ‘Web Accessibility’

ก.ไอซีที ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากไอซีที

July 1st, 2011 No comments

นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า หลังจากประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการออกอนุบัญญัติ ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบใหม่ รวมทั้งได้มีการปรับแก้พระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติต่างๆ เพื่อรองรับกับกฎหมายดังกล่าวอีกหลายฉบับ   โดยในส่วนของกระทรวงไอซีที นั้น ได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 ตามมาตรา 20 (6) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการฯ เช่นกัน ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และจะมีผลใช้บังคับหลังครบกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศฯ

“ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงไอซีที จึงมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารที่อยู่ในความควบคุมดูแล โดยให้มีรูปแบบวิธีการ หรือช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เช่น การปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ หรือ ซึ่งคำนึงถึงหลักเกณฑ์สำคัญ คือ การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ให้เป็นไปตามความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท”  นางจีราวรรณ กล่าว

สำหรับประโยชน์ที่คนพิการจะได้รับจากกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ก็คือ การได้รับข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ จากหน่วยงานของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งการได้รับบริการจากรัฐ คือ กระทรวงไอซีที ในการขอรับรายการอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการใช้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เครื่องปริ้นเตอร์อักษรเบรลล์ เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหน้าจอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายจอภาพ เป็นต้น

นอกจากนั้นกฎกระทรวงดังกล่าว ยังจะทำให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการได้รับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร หรือบริการสื่อสาธารณะอย่างทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งการออกกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้คนพิการ ทั้งในเรื่องการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ การไม่มีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงปัญหาคนพิการทางสายตาที่ไม่รู้อักษรเบรลล์  โดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ จะต้องมีการพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ มีการจัดการฝึกอบรมด้าน ICT ให้แก่คนพิการ จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความรับผิดชอบทางกฎหมาย ตลอดจนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีประเภทอื่นๆ ให้แก่ผู้พิการที่ไม่รู้อักษรเบรลล์ อีกด้วย

View :1297