Home > Press/Release > โค้งสุดท้ายของการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมปี 53 ชิงเงินรางวัลกว่า 1.4 ล้านบาท

โค้งสุดท้ายของการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมปี 53 ชิงเงินรางวัลกว่า 1.4 ล้านบาท

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโทรคมนาคม กล่าวว่า การประกวดนวัตกรรมครั้งนี้ ถือเป็นปีที่สองในการดำเนินโครงการ ซึ่งเปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปและทุกหน่วยงานที่ต้องการร่วมมือในการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยเติบโตในอนาคต และหากนับถอยหลังจากนี้ เหลือเวลาอีกเพียงไม่นานกับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมในปีนี้ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่ ทริดี้ตั้งใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการแข่งขันกับต่างประเทศซึ่งมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาทในแต่ละปี

ดังนั้นในปีนี้นอกจากจำนวนประเภทการประกวดที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 4 ประเภทแล้ว จำนวนเงินรางวัลก็มากขึ้นเป็น 1 ล้าน 4 แสนบาทอีกด้วย นับเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่วงการโทรคมนาคมไทยจะมีกิจกรรมดี ๆ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ที่จะช่วยต่อยอดผลักดันผลงานให้ประจักษ์ถึงคุณภาพ และศักยภาพของคนไทยอย่างจริงจัง

ผลงานที่ชนะการประกวด หรือที่เข้ารอบไม่เพียงแต่จะได้รางวัลเท่านั้น ทริดี้ยังให้การสนับสนุนต่อยอด เป็นตัวกลางประสานงานให้เกิดมูลค่าเชิงธุรกิจ และยังมุ่งสู่ตลาดเชิงพานิชย์ทั้งในและต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการลดการนำเข้า เกิดการใช้สินค้าของคนไทยมากขึ้น

ดังนั้น ดร.สุพจน์ ฝากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน และนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อเกิดการพัฒนา กระตุ้นให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมก้าวหน้าแบบยั่งยืน กำหนดปิดรับผลงานในวันที่ 31 กรกฏาคม 2553 นี้

View :894

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.