Home > Press/Release > ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรครึ่งปีแรก – 182 ล้านบาท

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรครึ่งปีแรก – 182 ล้านบาท

หรือคิดเป็น 0.31 บาทต่อหุ้น

บริษัท มีกำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาสที่ 2/2553 จำนวน 96 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรรวมครึ่งปีแรกเท่ากับ 182 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.31 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาทหรือร้อยละ 33 จากครึ่งปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตและธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice & Mobile Content Business) ประกอบกับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผลประกอบการในครึ่งปีแรกของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 161 ล้านบาท หรือ 0.27 บาท/หุ้น ดังนั้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2553 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการในครึ่งปี 2553สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ต มีกำไรเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาทหรือร้อยละ 31 จากครึ่งปีก่อนเนื่องจากการเติบโตของรายได้ในกลุ่มบริการภาคธุรกิจเอกชน (Leased Line) บริการอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (IDC) และบริการด้าน IT Solutions ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับกลุ่มสินค้าธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice Info Services & Mobile Content Services) มีกำไรเพิ่มขึ้น 48 ล้านบาทจากครึ่งปีก่อน เนื่องจากการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มบริการในรูปแบบใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทำให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

สำหรับธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง มีกำไรลดลง 19 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของยอดโฆษณาสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพ ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจในปีก่อน ดังนั้นเพื่อชดเชยยอดขายโฆษณาที่ลดลง บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นตลาด Consumer และ Vertical Directories ตามลักษณะการใช้งานและพื้นที่บริการ ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการสมุดหน้าเหลืองแบบออนไลน์ทั้งทางอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง

View :931

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.