Home > Press/Release, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที ร่วมมือหน่วยงานในสังกัดวางระบบงานเตือนภัยรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ก.ไอซีที ร่วมมือหน่วยงานในสังกัดวางระบบงานเตือนภัยรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นางจีราวรรณ   บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า “ ขณะนี้กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้สถิติจังหวัดเป็นผู้แทนกระทรวงไอซีทีในการทำงานด้านการเตือนภัยพิบัติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดจะเป็นศูนย์ประสานงานการสื่อสาร ทั้งในกรณีที่เกิดภัยพิบัติและในกรณีภาวะปกติ รวมทั้งเป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม   บจ.ไปรษณีย์ไทย และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า โดยจะต้องมีการกำหนดวิธีดำเนินการหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและต้องมีความพร้อมตลอดเวลา ทั้งนี้ ได้มอบหมายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หรือ ศภช. เร่งรัดการจัดทำคู่มือต่างๆ เพื่อให้สำนักงานสถิติจังหวัดนำไปดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ”

ด้าน นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ การจัดทำคู่มือการ    เตือนภัยในภาวะปกติ นั้น คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน 2554 นี้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการฝึกซ้อมทั้งระบบ และ ศภช. ยังได้ลงไปในพื้นที่เพื่อทำเป็นต้นแบบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในภาวะปกตินี้ สิ่งที่สถิติจังหวัดต้องดำเนินการ คือ ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารพื้นฐานแจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ

สำหรับการดำเนินการในกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินั้น ศภช. จะจัดทำคู่มือการทำงานว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแล้ว สำนักงานสถิติจังหวัดจะมีหน้าที่อย่างไร ซึ่งหน้าที่หลักจะเป็นเรื่องการประสานเกี่ยวกับระบบสื่อสาร โดยสถิติจังหวัดจะทำหน้าที่ประสานงานกับ ทีโอที กสทฯ และ ไปรษณีย์ไทย เพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น การประสานงานกับ ทีโอที หรือ กสทฯ กรณีเกิดปัญหาด้านโครงข่ายการสื่อสารในพื้นที่ หรือประสานกับไปรษณีย์ฯ เมื่อต้องการรถขนส่ง เป็นต้น ”

ขณะนี้ กระทรวงไอซีที ได้ลงนามความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือของ ศภช. ได้ในภาวะปกติ โดยต้องกำหนดมาตรฐานการทำงานให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งแจ้งผ่านมายังสำนักงานสถิติจังหวัดด้วย

“ การปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเตือนภัยพิบัติเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งมากขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปลายปี รวมทั้งอาจมีภาวะวิกฤติด้านโครงข่ายการสื่อสารเกิดขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้เตรียมความพร้อมให้กับสถิติจังหวัดในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงไอซีที ตลอดจนได้มีการปรับปรุงระบบการสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับสำนักงานสถิติจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ” นางจีราวรรณ กล่าว

View :944

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.