Home > Press/Release, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที ตั้งศูนย์ประสานการกำกับ ติดตาม ประสานงานและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ก.ไอซีที ตั้งศูนย์ประสานการกำกับ ติดตาม ประสานงานและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี เรื่อง การมอบหมายความรับผิดชอบป้องกันดูแลพื้นที่สำคัญ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับ ติดตาม ประสานงานและการสื่อสาร พร้อมให้รายงานการปฏิบัติงานต่อนายกรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ทราบทุกวันนั้น กระทรวงไอซีที จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการกำกับ ติดตาม ประสานงานและการสื่อสารขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 8 ด้าน คือ 1. การดูแลสถานที่สำคัญ 2. การดูแลพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และเส้นทางคมนาคม 3. การอพยพผู้ประสบภัย 4. การจัดหาและการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 5. การระบายน้ำสู่ทะเลและการบำบัดน้ำเสีย 6. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการจราจร 7. การช่วยเหลือชาวต่างประเทศ สถานทูต และองค์กรระหว่างประเทศ และ 8. การประชาสัมพันธ์

สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานฯ กระทรวงไอซีที นั้น ได้มีการจัดกลุ่มหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ 8 กลุ่ม เพื่อรับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติภารกิจทั้ง 8 ด้านเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็นและแผนการจัดหาให้เพียงพอ ตามการคาดการณ์ความต้องการใช้ ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของ ศปภ. โดยหลังจากได้รับรายงานสรุปจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ศูนย์ประสานงานฯ กระทรวงไอซีที จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปภาพรวมเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และรายงานให้นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทราบเป็นประจำทุกวัน

และเพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ประสานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงไอซีที ได้จัดทำระบบ resource pool ซึ่งรวมฐานข้อมูลผู้ประสานงานหลักที่รับผิดชอบสนับสนุนทรัพยากร (resource) ในแต่ละเรื่องเอาไว้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วเมื่อมีความต้องการการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศูนย์อพยพ ระบบบริหารจัดการสิ่งของรับบริจาค และระบบการช่วยเหลือขึ้น โดยจะนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

View :923

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.