Home > Technology, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที เดินหน้าพัฒนา GCC 1111 เป็นศูนย์กลางคอลเซ็นเตอร์ของภาครัฐ

ก.ไอซีที เดินหน้าพัฒนา GCC 1111 เป็นศูนย์กลางคอลเซ็นเตอร์ของภาครัฐ

นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: ) ว่า ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หรือ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการนำ ICT มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการแก่ประชาชน โดยได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลครอบคลุม 20 กระทรวง 10 หน่วยงาน อาทิ สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น และหน่วยงานอิสระอีก 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไว้บริการด้วยเลขหมายเดียว คือ 1111 ซึ่งประชาชนทั่วประเทศสามารถติดต่อขอข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งขอแบบฟอร์มต่างๆ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนการบริการของหน่วยงานภาครัฐได้ตลอดเวลา

สำหรับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หรือ GCC 1111 นี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาทางศูนย์ฯ ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่ให้บริการประจำศูนย์ การพัฒนาข้อมูลที่ให้บริการให้ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และโปรแกรมต่างๆ เพื่อมารองรับในการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และยังได้ให้บริการข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนสนใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง กระทรวงฯ จึงมีแนวความคิดปรับปรุงและพัฒนา GCC 1111 ให้มีการบริหารจัดการที่มีทิศทางชัดเจน รวมถึงการดำเนินงานที่มีขั้นตอนกระชับ ไม่ซ้ำซ้อน และการบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยในปี 2556 นี้ได้มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook Twitter Instagram และกระทู้ในเว็บไซต์ www.pantip.com เพื่อให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐ อาทิ การจัดกิจกรรม นิทรรศการ การรายงานสภาพอากาศ ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน การรายงานสภาพการจราจร และสถานการณ์ด่วนต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาการให้บริการข่าวสารข้อมูลผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ

ล่าสุดกระทรวงฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “GCC 1111 : พลังภาครัฐ สรรค์สร้างสู่สังคม” ขึ้นระหว่าง ผู้ประสานงานโครงการ GCC 1111 ของทุกหน่วยงานภาครัฐกับทีมงานโครงการ GCC 1111 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสานงานโครงการ GCC 1111 ประจำหน่วยงานสามารถเข้าใจ และเห็นความสำคัญของภารกิจการเป็นตัวแทนของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ประสานงานกับทีมงานของโครงการ GCC 1111 ในการสนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสาร และรับเรื่องร้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการโครงการ GCC 1111 และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ประชาชนที่สนใจสามารถใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน รวมทั้งร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 1111 โทรสาร อีเมลล์ และเว็บไซต์ http://www.gcc.go.th และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ที่ www.facebook.com/GCC1111, twitter.com/GCC_1111 เป็นต้น

View :1317

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.