Home > Technology, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที เชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการ

ก.ไอซีที เชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการ

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (6) ว่าด้วย “ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดในกฎกระทรวง” นั้น ได้ระบุให้กระทรวงฯ ต้องจัดให้มีการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพี่อการสื่อสารแก่คนพิการ โดยต้องมีหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการในการขอรับบริการ และต้องจัดให้มีการฝึกอบรม แก่คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ช่วยคนพิการด้วย
ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการขึ้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลคนพิการในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนพิการในสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางด้านงานวิชาการระหว่างกันด้วย
ด้าน นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กระทรวงฯสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการในส่วนของฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ
นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ส่วนราชการอื่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการช่วยสนับสนุนให้กระทรวงฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้กฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (6) ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ส่วนราชการต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการอย่างทั่วถึง
โดยในการดำเนินการนั้น กระทรวงฯ จะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ และจะมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ส่วนราชการอื่นที่มีความต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย

View :1186

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.