Home > Technology, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที เชิญร่วมชมงาน Bangkok International ICT Expo 2012

ก.ไอซีที เชิญร่วมชมงาน Bangkok International ICT Expo 2012

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “” ว่า การจัดงาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในครั้งนี้ถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น ปีมหามงคลที่ประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญ 2 พิธี คือ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย กระทรวงไอซีที ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นภายใน Royal Pavilion เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยการลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้าน ICT ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนของทั้ง 3 พระองค์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมและแสดงความจงรักภักดี

นอกจากนี้ การจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2012 ยังมีความสำคัญในการแสดงถึงศักยภาพด้าน ICT ของประเทศไทยในอนาคต และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ของการใช้ ICT ให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน SMART NETWORK ด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการจัดตั้งหน่วยงานบรอดแบนด์แห่งชาติ ด้าน SMART GOVERNMENT ในการขยายโครงข่ายเพื่อการศึกษาไปยังพื้นที่ห่างไกล การขยายการรักษาพยาบาลทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การบริการทะเบียนราษฎร์ออนไลน์ และการบริการระบบศูนย์ข้อมูลการเกษตร รวมทั้งด้าน SMART BUSINESS ที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรม/SMEs ด้าน ICT การพัฒนาระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมกับการใช้งานด้าน ICT

พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอการใช้ ICT มาเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ที่จะเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย

ด้าน นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน Bangkok International ICT Expo 2012 นี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงวันสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี และเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้าน ICT รวมทั้งการสร้างทัศนคติให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart Thailand Towards AEC” หรือ “ไอซีทีไทยก้าวล้ำ นำสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และกำหนดรูปแบบการจัดงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 2. ส่วนแสดงสินค้า 3. ส่วนการประชุมสัมมนา และ 4. ส่วนกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ

ในส่วนแรกการจัดนิทรรศการนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Royal Pavilion เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อีกส่วน คือ MICT Pavilion เป็นนิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตามแนวคิด Smart Thailand Towards AEC ซึ่งแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซนที่ 1 : 3 KEY STRATEGIC to SMART THAILAND เป็นนิทรรศการที่สะท้อนภาพการพัฒนาของประเทศตามทิศทางวิสัยทัศน์ Smart Thailand 2020 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาใน 3 KEY STRATEGIC คือ SMART NETWORK, SMART GOVERNMENT และ SMART BUSINESS

โซนที่ 2 : Reflection ; SMART Thailand 2020 เป็นการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการเสมือนที่ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ในโลกปี 2020 ที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสัมผัสและทดลองด้วยประสบการณ์จริงกับโครงการและนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ใน SMART Thailand Interactive Showcase ใน 4 ด้าน คือ HOME ซึ่งจะเชื่อมโยงประชาชนทั้งในเมืองและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศเข้าหากันได้อย่างเท่าเทียมทุกที่ ทุกเวลาผ่านเครือข่ายการสื่อสาร LIFESTYLE เป็นการแสดงวิถีชิวีตทุกไลฟ์สไตล์บนเครือข่ายไร้สาย BUSINESS เป็นการนำเสนอนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจที่ช่วยเชื่อมโยงคู่ค้าจาก ทั่วโลกให้มาพบกันเพื่อขยายศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด SOCIETY เป็นการแสดงระบบการเชื่อมโยงติดต่อราชการกับภาครัฐและบริการพื้นฐานของประเทศให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น ยังได้สัมผัสนวัตกรรมล้ำอนาคตด้าน ICT ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ในโครงการต่างๆ เช่น One Tablet PC per Child , ICT Free Wi-Fi เป็นต้น

และ โซนที่ 3 : DISASTER PREPAREDNESS ซึ่งแบ่งเป็น “SMART ICT” for Disaster Preparedness ที่นำเสนอการนำเทคโนโลยี ICT มาใช้เพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังรวมทั้งแจ้งเตือนภัยพิบัติ และ “SMART ICT” for Disaster Management ที่จำลองห้องปฏิบัติการจริงของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และระบบการประมวลผลแจ้งเตือนภัย พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการ Disaster field Exhibition ที่จำลองบรรยากาศท่ามกลางพื้นที่พิบัติภัยซึ่งการสื่อสารหลักถูกผลกระทบจนใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่นๆ เช่น TOT, CAT และ กสทช. ที่จะนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีในระบบ 3จี และ 4 จี รวมถึงความพร้อมในการเปิดประมูลใบอนุญาต 3จี และการนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับ SMART GOVERNMENT เพื่อแสดงบทบาทของภาครัฐในการเปลี่ยนสู่การบริหารยุคใหม่ ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ. เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงสินค้า เป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคเอกชน อาทิ AIS, TRUE, DTAC, Thaicom, Samsung, ZTE, Huawei เป็นต้น โดย AIS ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง 3จี และอนาคต ที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีบรอดแบนด์ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพคุณภาพชีวิตคนไทย ส่วน DTAC ได้นำเสนอโมบายเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี 3จี และ 4จี ด้วยวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย ภายใต้จุดโฟกัสเรื่อง Device รวมทั้ง Application ที่รองรับเครือข่ายใหม่ และ TRUE ที่นำเสนอภาพ TRUE Convergence ซึ่งหลอมรวมเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการให้บริการทุกรูปแบบ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้ง Mobile, Fiber to The Home, Hi speed Internet รวมไปถึง 3จี และ 4จี

ส่วนที่ 3 คือ ส่วนการประชุมสัมมนา เป็นการเปิดเวทีเพื่อให้ความรู้และนวัตกรรมด้าน ICT ในเรื่อง Towards “THAILAND SMART ICT” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน ที่มาร่วมบรรยายพิเศษ และเสวนาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ “Thailand e-Government Vision” และ “Profitable Prepaid Smart Phone” การเสวนาในเรื่อง “Smart Government Cloud Service สู่การปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ” และ “e-Government for the People ถึงเวลาสำหรับประเทศไทย?” การสัมมนาย่อยในหัวข้อ “Smart Network for Smart Thailand” และ การอภิปรายในหัวข้อ “Beyond Smart Tourism”

และสุดท้ายเป็นส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ กิจกรรมการแสดง และร่วมสนุกผสานสาระด้าน ICT จากผู้ร่วมออกงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วมเพื่อชิงรางวัลมากมายตลอดช่วงเวลาจัดงาน

View :1315

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.