Home > Press/Release > กระทรวงพาณิชย์ติดอาวุธธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัด “E-Commerce Technology & Trend ” ติดอาวุธผู้ประกอบการไทยเจาะตลาด AEC

กระทรวงพาณิชย์ติดอาวุธธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัด “E-Commerce Technology & Trend ” ติดอาวุธผู้ประกอบการไทยเจาะตลาด AEC

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักบริหารโครการพิเศษ กระทรวงพาณิชย์เร่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รองรับสังคมออนไลน์และ AEC จัดงานสัมมนา “E-Commerce Technology & Trend” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจแนวใหม่ โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเทคนิคการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีในเชิงการค้า เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวและปรับปรุงธุรกิจของตนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558

นนทบุรี – นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและมีอัตราการใช้งาน ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจอย่างแพร่หลาย อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตได้แทรกซึมไปอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น อย่างไรก็ตามแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ต ถูกนำมาเป็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจของ วิสาหกิจชุมชนของไทย และส่วนใหญ่ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการดำเนินงาน ตลอดจน ใช้เป็นช่องทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนา องค์ความรู้ในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า และจัดสัมมนาในหัวข้อ “E-Commerce Technology & Trend ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของตนและเพิ่มช่องทางทางการตลาดที่หลากหลายให้กับผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์สินค้าของตน ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งตลาดในประเทศ และตลาดโลกต่อไป อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจแนวใหม่ โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการทำการตลาดผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีในเชิงการค้าในอนาคต เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือผู้สนใจให้สามารถปรับตัวและปรับปรุงธุรกิจของตนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมูลค่าตลาดของอีคอมเมิร์ชนั้น มีมากกว่า 6.2 หมื่นล้านบาท และจากข้อมูลมียอดจดทะเบียนอีคอมเมิร์ชไทยเมื่อประมาณกลางปีก่อนมีถึง 9,993 เว็บไซต์ และมูลค่าของสื่ออออนไลน์ของประเทศไทย 1-2% จากมูลค่ารวม 100,000 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ประเทศไทยก็จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะต้องรู้จักการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความได้เปรียบและขยายธุรกิจไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอีก 10 ประเทศ นี่จึงถือเป็นการติดอาวุธชิ้นสำคัญที่ให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ได้เปรียบในการรับมือในการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน” นางวัชรี กล่าวทิ้งท้าย

View :1121

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.