Home > Press/Release > ซิป้า จับมือ เนคเทค เอทีเอสไอ อบรมหลักสูตร CompTIA ผลิตคนไอทีมาตรฐานสากล

ซิป้า จับมือ เนคเทค เอทีเอสไอ อบรมหลักสูตร CompTIA ผลิตคนไอทีมาตรฐานสากล

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และThe Computing Technology Industry Association () จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์ในหลักสูตรสร้างความพร้อมสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้มีการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่กับนักศึกษาให้มีความรู้ไอทีในระดับระดับมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ.นนทบุรี
ในปัจจุบันสถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ปัจจัย สำคัญประการหนึ่งคือความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันผลักดันในเกิด การนำหลักสูตรมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติมาใช้ในภาคการ ศึกษา ซิป้า, เนคเทคและเอทีเอสไอจึงได้ร่วมกันสร้างโอกาสในอบรมหลักสูตรมาตรฐานอย่างแท้จริง ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และวิทยากรจาก The Computing Technology Industry Association (CompTIA) ทั้งนี้ได้มีการอบรมทั้งสิ้น 7 วัน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร CompTIA A + และหลักสูตร CompTIA A + Essentials หลังจากนั้นอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับโอกาสสอบแบบออนไลน์เพื่อให้ได้รับการรับรองจากหลักสูตร
หลักสูตรในการอบรมครั้งนี้เป็นสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของประเทศให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น หลักสูตรแรกคือ CompTIA A + เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับช่างเทคนิคสนับสนุนคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศรับรองผู้ขายที่เป็นกลาง ประกอบด้วยการพิสูจน์ความสามารถในด้านต่างๆเช่น การติดตั้ง บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองจะต้องมีการบริการลูกค้าที่ดีและทักษะทางการสื่อสารในการทำงานกับลูกค้าหรือผู้รับบริการ
หลักสูตรที่สองคือ CompTIA A + Essentials เป็นความรู้ความสามารถที่จำเป็นของบุคลากรระดับมืออาชีพด้านไอที ที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการจริง ไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อความเข้าใจทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยตลอดจนทักษะในการสื่อสารและความเป็นมืออาชีพที่จำเป็น
คณะอาจารย์ที่ผ่านการอบรมต้องเข้ารับการทดสอบ โดยเป็นการทำข้อสอบแบบออนไลน์ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองมาตรฐานหลักสูตรทั้ง 2 ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการนำไปสอนนักศึกษาของสถานบันของตนเองเองต่อไป

View :909

Related Posts

Categories: Press/Release Tags: , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.