Home > Press/Release > ก.ไอซีที เร่งฟื้นฟูเยียวยาภาคอุตสาหกรรมไอซีที

ก.ไอซีที เร่งฟื้นฟูเยียวยาภาคอุตสาหกรรมไอซีที

นายวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการฟื้นฟูเยียวยาภาคอุตสาหกรรมไอซีทีจากเหตุมหาอุทกภัยกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ว่า เพื่อเป็นการ บูรณาการคลี่คลายปัญหาต่างๆ แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไอซีทีให้เกิดผลโดยเร็ว กระทรวงฯ จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาภาคอุตสาหกรรมไอซีทีใน 3 ประเด็น คือ แนวทางดำเนินการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฯ แนวทางการคลี่คลายปัญหาระยะสั้นและปัญหาระยะยาว รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมไอซีที

ในการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฯ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นประธาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวดเร็วยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน รวมทั้งมีการประชุมหารือร่วมกันเป็นประจำ เพื่อวางนโยบายในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และมีแผนการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้ โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และการบูรณาการองค์ความรู้จากสารสนเทศเดิมให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงฯ จะได้มีการประสานกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อบรรจุเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้หารือในเรื่องการเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไอซีทีไทย โดยการสนับสนุนมาตรฐาน มอก. กับสินค้าที่มีการจัดซื้อในปี 2555 เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงฯ จะได้ทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานให้ใช้สินค้าไอซีทีที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. และจะได้มีการจัดทำราคากลางอุปกรณ์ไอซีทีให้เป็นราคาปัจจุบัน รวมทั้งหารือร่วมกับกรมบัญชีกลางในการปรับใช้ราคากลางใหม่สำหรับอุปกรณ์ ที่ยังไม่ได้มีการจัดซื้ออีกด้วย

นอกจากนั้น ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการขอสนับสนุนวงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจไอซีที ซึ่งกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการ SME สินเชื่อเพิ่อกิจการซอฟต์แวร์ ร่วมกับ SMEs Bank เพื่อให้สินเชื่อในการพัฒนาโครงการและสามารถนำไปจัดซื้ออุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ในการทำงาน ซึ่งจะเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2554

ส่วนแนวทางการคลี่คลายปัญหาระยะสั้นนั้น กระทรวงฯ จะได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจัดงานนิทรรศการออกร้านขายสินค้าไอทีราคาถูกเพื่อส่งเสริมการขายและกระตุ้นให้มีการซื้อสินค้า เนื่องจากได้มีการประเมินว่าผู้บริโภคจะชะลอกำลังซื้อลงจนถึงไตรมาส 1 ปี 2555 ทำให้มูลค่าตลาดในไตรมาส 4 ของปี 2554 ลดลงประมาณ 30% ส่วนผู้ประกอบการที่ทำสัญญากับภาครัฐและประสบปัญหาการขาดทุนเนื่องจากสินค้าเสียหายจากอุทกภัยและการส่งมอบงานล่าช้า จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ สัญญา เพื่อกำหนดแนวทางเยียวยาอย่างยุติธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไป

ด้านแนวทางการคลี่คลายปัญหาระยะยาวที่เกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศนั้น กระทรวงฯ จะดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งทางด้านแหล่งทุน BOI ธนาคาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภัยพิบัติ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุน โดยที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ BOI เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการจากต่างประเทศและในประเทศที่ขอรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม

View :996

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.