Home > Press/Release > ก.ไอซีที ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

ก.ไอซีที ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนภาคกลาง ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับคนเรามากยิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันปัญหาโลกหมุนเร็วเกินไป กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งเยาวชน กลุ่มอาชีพและชุมชน เพื่อประโยชน์เชิงอาชีพ รายได้ และการดำรงชีวิตประจำวันให้สามารถรู้เท่าทันโลก

โดยการสัมมนาและฝึกอบรมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนี้ เป็นกิจกรรมที่กระทรวงฯ และผู้เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง ICT เรื่องการบริหารจัดการศูนย์ฯ บทบาทผู้ดูแลศูนย์ฯ แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ระเบียบปฏิบัติ และบทบาทแกนนำเครือข่าย รวมถึงการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้มีความยั่งยืน การค้าขายออนไลน์ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ในลักษณะเป็นผู้ประกอบการสังคมที่สร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมในชุมชนของตน นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลศูนย์ฯ ในรุ่นต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายแกนนำ ตัวแทนจากสถิติจังหวัดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ซึ่งการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทั่วถึง และเท่าเทียมนั้น กระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เร่งพัฒนาคน และสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นเครื่องมือ

สำหรับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลศูนย์ฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่กระทรวงฯ ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยมีการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายและเหมาะสมกับชุมชน เช่น การประชุมร่วมกัน การสัมมนาและการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเน้นการสร้าง “ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” ให้มีความรู้มีทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของตนเอง พร้อมกับ “หัวใจ” ของการให้บริการประชาชน

โดยในปีนี้ กระทรวงฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลศูนย์ฯ เครือข่ายแกนนำผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัด ใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1,200 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 ครั้งใน 4 ภาค 2. การส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั้ง 1,800 แห่ง และศูนย์เครือข่ายอีก 7 แห่ง ให้สามารถจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมในชุมชน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ 3.การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

“กิจกรรมการอบรมดังกล่าว กระทรวงฯ ตั้งใจมอบนโยบายและแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลศูนย์ฯ เช่น การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการศูนย์ฯ การทำงานร่วมกับแกนนำในแต่ละภูมิภาค การออกแบบวิธีการเรียนการสอน การอบรม ที่เน้นการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตามความพร้อม และความต้องการของแต่ละชุมชนในรูปแบบของการอบรมเชิงบูรณาการด้วยระบบ Offline และ Online จำนวน 12 หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ที่เป็นความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น บริษัท อินเทล จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องๆ ต่าง รวมถึงการเตรียมความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน และการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงวิทยาศาสตร์ และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอีกด้วย” นางจีราวรรณ กล่าว

View :823

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.