Home > Press/Release > CAT รุกวางระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DR-Site) พร้อมแผนบริหารความต่อเนื่องให้สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

CAT รุกวางระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DR-Site) พร้อมแผนบริหารความต่อเนื่องให้สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

IMG_8705

วันนี้ (24 ตุลาคม 2556) เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์บริการลูกค้า CAT ถนนแจ้งวัฒนะ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดย นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด) CAT และนายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด (สอ.กสท.) พร้อมทีมผู้บริหารของสององค์กรได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการจัดทําศูนย์รับเหตุฉุกเฉินและระบบสํารองคอมพิวเตอร์ (Disaster and Recovery Site: DR-Site) และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระบบไอทีที่สำคัญ (IT Business Contingency Plan: IT-BCP) ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กสท.) เปิดเผยว่า สอ.กสท. ได้พัฒนาศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและระบบสำรองคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery Site: DR-Site) โดยเลือก CAT เป็นผู้พัฒนาระบบสํารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญหรือ IT Business Management Plan ให้สามารถพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุจลาจล และภัยพิบัติ เป็นต้น รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในส่วนของสำนักงานชั่วคราว (Temp Office) และเคาน์เตอร์ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกเฉพาะกิจ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

“สอ.กสท. เชื่อมั่นในความพร้อมของ CAT ซึ่งมีจุดแข็งในด้านโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง ทั้งความพร้อมของระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริง และสม่ำเสมอ จึงมั่นใจได้ว่า สอ.กสท. สามารถรองรับการให้บริการทางด้านการเงินให้แก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 2553 ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รวมถึง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด) บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดเผยว่า CAT ได้ให้การบริการจัดทำศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและสำรองระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการฯ ของ สอ.กสท. อย่างครบวงจร โดยได้ทำการพัฒนาและติดตั้งระบบสํารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (DR Site) ในระบบศูนย์สำรองที่มีมาตรฐานสากลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO 27001 รวมทั้งการให้คำปรึกษาพร้อมจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ ISO 22301

นอกจากนี้ยังมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง ที่สามารถเชื่อมโยงการสำรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นปัจจุบัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน CAT จะสามารถเตรียมระบบสำนักงานชั่วคราว (Temp Office) และพื้นที่ในการรองรับการเปิดเคาน์เตอร์การให้บริการทางการเงินเฉพาะกิจได้ทันที เพื่อตอบโจทย์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ สอ.กสท.

ทั้งนี้บริการศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินและระบบสำรองคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริการ CAT cyfence ที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบไอทีสำหรับลูกค้าองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

View :1559

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.